CK Boğaziçi
Elektrik piyasası hakkında genel bilgi

Türkiye’nin elektrik sektöründeki serbestleşme sürecini 1984 yılından başlatmak mümkündür. 1984 yılında TEK, kamu iktisadi kuruluşu haline dönüştürülmüş; elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti pazarlarında özel sektöre de yer açılmıştır. Elektrik piyasasının özel sektöre açılması ve özel sektör yatırımlarının artırılması çalışmaları, 1990’lı yıllarda enerji ihtiyacının artması ve gerekli yatırımların kamu kaynaklarından karşılanmasında yaşanan zorluklar sebepleriyle hız kazanmıştır. Bu nedenle 1993 yılında TEK, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) olarak iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise elektrik sektörünün yeniden yapılandırılması ile ilgili önemli adımlar atılmıştır. TEAŞ, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) olmak üzere üç tüzel kişiliğe bölünmüştür.

2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik piyasasının serbestleşmesi ve kamuya ait mevcut varlıkların üretim, dağıtım, iletim olarak ayrı şirketler bünyesinde örgütlenmesi öngörülmüştür. Aynı kanun ile elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG’nin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine tabi faaliyet gösterilebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulmasını ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimini sağlayacak “Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu” (EPDK) kurulmuştur.

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe rekabete dayalı bir ortamın oluşturulması ve gerekli reformların yapılmasını teminen dağıtım bölgeleri baz alınarak kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verilmiş ve TEDAŞ, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek Türkiye, 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır.

Elektrik piyasasındaki dikey bütünleşik yapının ayrıştırılması ihtiyacı karşısında, EPDK’nın 12 Eylül 2012 tarihli ve 4019 sayılı kararı ile dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki olarak ayrıştırılması ve bu faaliyetlerin farklı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesi kabul edilmiştir.

Gelişen sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına 2013 yılında 6446 sayılı yeniElektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile hem iletim hem de dağıtım faaliyeti bakımından kabul edilen ayrıştırma yöntemi hukuki ayrıştırmadır.

Başlıca amacı piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesi olan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) ise 1 Eylül 2015 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan piyasa işletim lisansını alarak faaliyete geçmiştir.

Dağıtım şirketleri; bir tüketim noktasında elektriğin son kullanıcının kullanımı için gerekli altyapı hizmetleri olan; altyapının kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı, arızaların giderilmesi, cadde ve sokakların aydınlatılması, sayaçların temin ve tesis edilmesinden sorumlu şirketlerdir.

Türkiye’de 21 farklı bölgede 21 farklı dağıtım şirketi görev almaktadır. İstanbul Avrupa Yakası’nda Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ); Antalya, Isparta veya Burdur’da Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ); Sivas, Tokat veya Yozgat’ta Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) size bu hizmeti sağlamaktadır.

Elektrik perakende şirketleri ise elektrik tedariki için abonelik yapılması ve kullanımın faturalandırılması gibi elektrik tedariki işlemlerini yürüten şirketlerdir.

Görevli tedarik şirketleri, sorumluluk sahası içerisinde bulunan bölgelerde, EPDK’nın belirlediği tarifeler üzerinden tüketimi limit altında kaldığından serbest olmayan veya limit üstünde olup son kaynaktan elektrik tedariki isteyen tüketicilere sözleşme ile elektrik tedariki sağlayan şirketlerdir. Bu görevlerinin dışında diğer tedarik şirketleri gibi bölge sınırlaması olmaksızın ikili anlaşma ile elektrik enerjisi satabilirler.

EPDK tarafından tüm Türkiye’nin elektrik üretim ve tedarik maliyetleri enerji bedeli ve iletim, altyapı hizmet gibi maliyetleri dağıtım bedeli olarak hesaplanır. Tüm görevli tedarik şirketleri aynı tarife cetveli üzerinden fiyatlandırma yapmaktadır. Güncel tarifelere www.ehbi.info veya http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/TDB/Elektrik adresinden ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde tüketici, elektriği kendi kullanımı için alan kişi olarak tanımlanmıştır.

EPDK tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması, iletim sistemine doğrudan bağlı olması veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiye serbest tüketici denir. Yıllık elektrik enerjisi tüketimi 100.000 kilovatsaatten düşük olan serbest tüketiciye ise tüketimi düşük serbest tüketici denir.

EPDK tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha az tüketimde bulunması sebebiyle elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu görevli tedarik şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiye serbest olmayan tüketici denir.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne, EPDK’nın https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-14771/elektrik-piyasasi-tuketici-hizmetleri-yonetmeligi adresinden ulaşabilirsiniz.

İlk defa elektrik bağlatacağınız sayacı olmayan bir tüketim noktası için öncelikle dağıtım şirketinize başvurarak bağlantı anlaşması yapmalısınız.

Dağıtım bağlantı anlaşması, perakende satış sözleşmesi yerine geçmez. Bu nedenle elektrik satın almak için bölgenizdeki görevli tedarik şirketi ile perakende satış sözleşmesi imzalamanız gerekecektir.

Perakende satış sözleşmesi yapmak için bulunduğunuz bölgenin görevli tedarik şirketine başvurmalısınız. İstanbul Avrupa Yakası’nda görevli tedarik şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik; Antalya, Isparta ve Burdur’da görevli tedarik şirketi CK Enerji Akdeniz Elektrik; Sivas, Tokat ve Yozgat’ta ise görevli tedarik şirketi CK Enerji Çamlıbel Elektrik’tir. 

Görevli tedarik şirketinizin bölgesinde size en yakın Müşteri Hizmet Merkezi’nden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Size en yakın Müşteri Hizmet Merkezi’ni https://www.ckbogazici.com.tr/tr/hizmet-noktalari adresinden öğrenebilirsiniz. Perakende satış sözleşmesi talebinizi ayrıca internet üzerinden veya 444 6 255’i arayarak oluşturabilirsiniz.

Görevli tedarik şirketiniz, başvurunuz uygunsa “Aslının Aynıdır” kaşeli sözleşmenizin bir nüshasını size verir ve başvurunuzu kayıt altına alarak enerjinizin açma işlemleri için aynı gün içerisinde bölgenizdeki dağıtım şirketine bildirir.

İnternet üzerinden ya da telefon ile talep oluşturmanız halinde; imzalatmak üzere maliyetlerini sizin karşılayacağınız kurye, kargo ve benzeri bir yöntemle sözleşmeniz imzalamanız için size ulaştırılır. 

Önemli Uyarı!

Aynı görevli tedarik şirketi ile aynı şartlarda yeni bir kullanım yeri için perakende satış sözleşmesi imzalamanız gerekiyorsa mevcut sözleşmelerinize ait borcunuz bulunmamalıdır.

Önemli Uyarı!

Perakende satış sözleşmesi imzalarken görevli tedarik şirketinize güvence bedeli ve damga vergisi ödemeniz gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, değilseniz pasaport numaranızı veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numaranızı görevli tedarik şirketine bildirmelisiniz. Ayrıca mesken, ticarethane ve sanayi tesisleri için yapacağınız perakende satış sözleşmelerinde aşağıdaki bilgiler de istenecektir.

Bunlara ek olarak kimlik bilgilerinizi, elektrik kullanılacak mekânın adresi ile mülkiyetinin kime ait olduğunu ve kullanım yerini hangi sıfatla kullanacağınızı; iş yeri açacaksanız ticaret unvanlarını, vergi kimlik numaralarını, bağlı bulunduğunuz vergi dairesini, ticaret sicil numaralarınızı ve ticaret sicil kaydı yapılan ticaret sicil memurluğunun adını görevli tedarik şirketine beyan etmelisiniz.

Perakende satış sözleşmesi imzalarken görevli tedarik şirketinize güvence bedeli ve damga vergisi ödemeniz gerekir. Güvence bedeli, tüketicinin faturalarını ödememesi ihtimaline karşılık olarak alınır.

Mesken tüketicileri güvence bedelini sadece makbuz karşılığında nakit ve peşin olarak öder. Ödemeler şirket vezneleri, havale/EFT veya posta yoluyla yapılabilir.

Görevli tedarik şirketinin kabul etmesi halinde güvence bedelini iki eşit taksitte ödeyebilirsiniz. Bu durumda güvence bedelinin ilk taksiti faturaya yansıtılır. 

Mesken grubu dışındaki tüketiciler daha önce nakit ödedikleri güvence bedeli tutarını teminat mektubu ile değiştirebilirler.

 • Ön ödemeli sayacı olan tüketiciler,
 • Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında olan yerler,
 • Bakanlar Kurulu kararı kapsamındaki ibadethaneler ve bir kısım kamu idareleri


Bu grubun dışında kalan tüm tüketiciler, güvence bedeli kapsamına dahildir.

Güvence bedeli; tesis, kullanım yeri, tarife sınıfı ve gücü dikkate alınarak tüketici gruplarına göre kilovat (kW) başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanır.

Borç sebebiyle sözleşmesi sonlandırılan ve yeniden sözleşme yapmak isteyen bir tüketiciden yönetmeliğe göre güvence bedeli yüzde elli fazla alınabilir.

Kullanım yerindeki güç artırımı karşılığında alınması öngörülen fark güvence bedeli, bağlı olduğunuz tüketici grubunun yürürlükteki güvence birim bedeli üzerinden hesaplanır.

Güç artırımı yapıldığının dağıtım şirketi tarafından görevli tedarik şirketine bildirilmesi halinde, hesaplanan fark güvence bedeli, yapılacak bildirimi takip eden otuz gün içerisinde görevli tedarik şirketine verilmelidir.

Mesken tüketici grubundaki tüketicilerden iseniz fark güvence bedelini nakit olarak verirsiniz. Diğer tüketici gruplarındaki tüketicilerden iseniz tercihinize göre güncel toplam güvence bedelini tek bir teminat mektubu ya da nakit olarak ya da fark güvence bedeli kadar teminat mektubu şeklinde verebilirsiniz.

“Mesken tüketici grubu dışındaki tüketicilerdenseniz” ve “sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW ve üzerindeyse” ilk bağlantıda kilovat başına güvence birim bedeli üzerinden alınan güvence bedelleri, ilgili tüketicinin sözleşme tarihinden itibaren on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak bir kereye mahsus olmak üzere güncellenir.

Bununla birlikte, son kaynak tedariki kapsamında perakende satış sözleşmesi ile elektrik enerjisi satın alıyorsanız ve sözleşme gücü veya bağlantı gücünüz 100 kW ve üzerindeyse sözleşme tarihinden önceki son on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketiminize karşılık gelen tutar dikkate alınarak güvence bedeliniz belirlenir.

Güvence bedelini teminat mektubu olarak verdiyseniz tüketici gruplarına ait güvence birim bedellerinde değişiklik olması halinde, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şirketçe güvence bedelleriniz yeni birim bedeller ve bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak yeniden hesaplanır.

Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda;

 • Tespit edilen nakit güvence bedeli güncelleme oranı kullanılarak güncellenir.
 • Varsa borçlarınız mahsup edilir ve kalan güvence bedeli bakiyesi, sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde iade edilir.

Güvence bedeli banka teminat mektubu olarak alınmışsa görevli tedarik şirketine olan tüm borçlarınızın ödenmesi halinde, teminat mektubu iade edilir.

Geçici kullanım amaçlı bağlantılar dışındaki perakende satış sözleşmenizin bir süre sınırı yoktur.

Perakende satış sözleşmenizi internet üzerinden ya da yazılı başvurarak sonlandırabilirsiniz. Aboneliğinizin ileri bir tarihte sonlanmasını istiyorsanız; başvurunuzu, aboneliğinizi sonlandırmak istediğiniz tarihten en az 5 gün önce yapmalısınız. Başvurunuzun ardından görevli tedarik şirketiniz, elektriğinizin kesilmesi için dağıtım şirketinize en geç izleyen gün sonuna kadar bilgi verir.

Elektrik dağıtım şirketinize bu bilgi ulaştıktan sonra;

 • Aboneliğiniz imar ve yerleşim alanında ise 24 saat içerisinde,
 • İmar ve yerleşim alanı dışında ise 48 saat içerisinde elektrik sayacınızın son endeks değerlerini alarak elektriğinizi keser.

Sözleşmeniz, elektriğinizin kesildiği tarihte sona erer. Bu tarihten sonraki tüketimler size yansıtılamaz.

Ayrıca; taşınma, tahliye, borç, iflas, tedarikçi değiştirme gibi nedenlerle de perakende satış sözleşmesinin sonlandırılması söz konusudur.

Taşınma ya da tahliye: Perakende satış sözleşmesi yaptığınız mekândan taşınmanız veya mekânı boşaltmanız durumunda da sözleşmenizi sonlandırmanız gerekir. Sözleşmeniz devam ettiği için kullanmasanız da elektrik aboneliğiniz devam edecek ve adınıza fatura oluşturulacaktır. Taşındığınız noktada yeni bir perakende satış sözleşmesi imzalamanız gerekebilir.

Borç: Perakende satış sözleşmenizde belirlenen süre içinde borçlarınızı ödememeniz ya da görevli tedarik şirketinizin belirlediği takvim dahilinde ödemeyi taahhüt etmemeniz halinde sözleşmeniz feshedilebilir.

İflas: İflas ya da tasfiye memuru atanması halinde sözleşmeniz sona erer.

Tedarikçi değişikliği: Yılda 1.600 kilovatsaat üzerinde elektrik tüketimi gerçekleştiriyorsanız tedarikçinizi seçme hakkına sahip olursunuz. Tedarikçinizi değiştirme talebinde bulunduğunuzda Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin onayının ardından perakende satış sözleşmeniz sona erer.

Gerçeğe aykırı beyan: Sözleşme imza sürecinde verdiğiniz bilgilerin doğru olmadığına dair bir şikâyet gelmesi halinde görevli tedarik şirketiniz 10 iş günü içinde kanıtlayıcı belge sunmanızı isteyebilir. Belgeyi sunmazsanız sözleşmeniz sonlandırılır.

EPDK’nın belirlediği elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunan tedarikçisini seçme hakkına sahip kişi, “serbest tüketici” olarak tanımlanmaktadır. EPDK kararı ile 2019 yılı için yıllık 1.600 kilovatsaat üzerinde elektrik harcaması bulunan tüketiciler, serbest tüketici olarak belirlenmiştir. Serbest tüketiciler kendi tedarikçilerini seçerek daha avantajlı fiyatlarla sözleşme yapabilirler.

2019 yılında çıkan herhangi bir faturanızın üzerinde ‘Önceki Yıl’ veya ‘Cari Yıl’ başlıklı bölümlerden birinde 1.600 kWh veya üzeri değerin yer alması, serbest tüketici olduğunuz anlamına gelir.


Serbest tüketiciler elektrik enerjisini istediği tedarikçiden satın alma hakkına sahiptir. Bu durum, elektrik piyasasında rekabet ortamının oluşmasını sağladığından ucuz fiyattan ya da farklı kampanyalar dahilinde elektrik satın almanızı sağlar.

Tedarikçisini seçme hakkı bulunan serbest tüketiciler perakende satış sözleşmesi yerine seçtiği bir tedarikçi ile ikili anlaşma imzalayarak elektrik alımını gerçekleştirebilir.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm lisanslı tedarik şirketlerinin bilgilerine http://www.epdk.org.tr/Resources/serbest/assets/tedarik_lisanslar.xls adresinden ulaşabilirsiniz.

Anlaşmayı imzalamadan önce fiyat, ödeme koşulu, anlaşmanın süresi, yükümlülükler, cayma hakkı, ceza koşulu, fesih hükümleri gibi önemli maddeleri dikkatle okuyunuz.

Tedarikçinizin sağladığı avantajları ikili anlaşmanızın ekinde bulunan fiyat karşılaştırma tablosunda görebilirsiniz.

İkili anlaşmalar belirli ya da belirsiz süreli olarak yapılabilir. Tedarikçiniz ile ikili anlaşma yaparken belirli süreli ikili anlaşmanızın;

 • En fazla 3 yıllık yapılabileceğini,
 • Süre sonunda kendiliğinden yenilenemeyeceğini ya da uzayamayacağını unutmayınız.

Seçtiğiniz tedarikçi firma ile imzaladığınız ikili anlaşmada belirtilen tedarik döneminde EPİAŞ’tan talep edilmesi ve sayacınızın tedarikçi portföyüne geçirilmesi ile başlar.

İkili anlaşmanızın imzalanmasını müteakip EPİAŞ ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketi nezdinde ilgili mevzuat kapsamındaki işlemlerin tamamlanması ve onaylanmasıyla indirimli fiyattan elektrik tedarikiniz başlar.

Belirli süreli ikili anlaşmalarda tedarikçi, anlaşma ve eklerinde tek taraflı değişiklik yapamaz. Değişiklik önerisini, değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihten en az 15 gün önce yazılı olarak tüketiciye iletmek zorundadır. Tüketicinin değişiklik önerisi karşısında sessiz kalması, değişikliği kabul ettiği anlamına gelmez.

Tüketimi düşük serbest tüketiciyseniz ikili anlaşmanın kurulduğu ya da yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza koşulu ödemeden telefonla, e-postayla veya yazılı bildirim yaparak suretiyle anlaşmadan cayma hakkına sahipsiniz.

Belirsiz süreli ikili anlaşmanız varsa istediğiniz zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ya da ceza koşulu ödemeksizin anlaşmanızı feshedebilirsiniz.

Mesken aboneliğiniz için telefonla, e-postayla veya yazılı olarak; ticarethane aboneliğiniz için noterden taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza ile kayıtlı elektronik posta sistemi ile bildirim yaparak cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.

 • Anlaşma yapılırken, yenilenirken ya da anlaşmada değişiklik yapılırken tedarikçinin gerekli bildirimleri yapmaması durumunda,
 • Tedarikçinizin ikili anlaşma kapsamında doğan alacağınızı mevzuatta belirlenen sürelere göre 3 veya 5 iş günü içinde ödememesi durumunda,
 • İkili anlaşmanızda belirtilen, tedarikçinin portföyüne geçiş tarihinde tedarikçiden kaynaklanan nedenlerle tedarikçinin portföyüne geçirilmemeniz durumunda,
 • Başka bir kullanım yerine taşınmanız ya da kullanım yerini tahliye etmeniz durumunda,
 • Faturanızın ilgili mevzuattaki ayrık hükümler saklı kalmak kaydıyla dağıtım şirketince okunarak TEİAŞ’ın Piyasa Yönetim Sistemi’ne girilen endeks değerlerine göre düzenlenmemesi durumunda,
 • Anlaşmanızda bulunan fesih hallerinin mevcut olması durumunda önceden bildirerek sözleşmenizi herhangi bir ceza koşulu ödemeden feshedebilirsiniz.

Tüketimi düşük serbest tüketiciyseniz ve 23. maddedeki haklı bir gerekçelerden birine sahip olmamanız durumunda ceza koşulu ödersiniz.

Ceza koşulu, ikili anlaşmayla elde ettiğiniz fayda ve kalan aylar faydası karşılaştırması sonucunda lehinize olan bedel ile sınırlı olur. Ancak ticarethanenize ilişkin belirli süreli ikili anlaşmayı feshetmeniz halinde bu miktar son 12 aylık tüketiminizin toplamı ile sözleşmenin sonlandığı tarihte uygulanan fiyat esas alınarak hesaplanan toplam tutarın yüzde 10’unu geçemez.

Tedarikçiniz tarafından ikili anlaşmanızın haksız feshedilmesi halinde tedarikçinizden ceza koşulu talep edebilirsiniz.

Yıllık tüketimi 100.000 kWh üzerinde olan tüketicilerle yapılan sözleşmelerin süresi, fesih ve ceza koşulları, cayma hakkı olup olmadığı tedarikçi ile yapılan sözleşme ile belirlenir.

Tedarikçiniz, ikili anlaşma yaptığınız esnada sizden nakit ya da teminat mektubu şeklinde güvence bedeli talep edebilir. Güvence bedelinizin ne şekilde alınacağına, miktarına ve ne şekilde talep edilebileceğine ilişkin tüm detaylar ikili anlaşmada açıkça yer alır.

Mücbir sebepler, ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım gibi haller dışında sayaçlarınız en az 25, en fazla 35 günlük dönemlerle her takvim ayında bir defa olacak şekilde dağıtım şirketi tarafından okunur.

Sayacınızın arızalandığını veya tüketiminizi hatalı kaydettiğini düşünüyorsanız dağıtım şirketinden sayacınızı kontrol etmesini talep edebilirsiniz.

Yapılacak inceleme sonucunda, tüketicinin kusuru dışında sayacın herhangi bir nedenle eksik veya fazla tüketim kaydettiğinin ya da hiç tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde geçmiş tüketimlerinize ilişkin eksik veya fazla tüketim hesaplaması yapılır.

Ek tüketim hesabı yapılabilmesi için varsa sayaç muayene raporunuzda yer alan yüzdesel değer, yoksa aynı döneme ait sağlıklı ölçülmüş geçmiş dönem tüketim değerleriniz; geçmiş dönem tüketimleri de yoksa sayaç değişim tarihinden sonraki ödeme bildirimine esas ilk iki tüketim dönemine ait günlük ortalama tüketim değerleriniz dikkate alınır. Bu üç tespitin yapılamaması durumunda benzer özelliklere sahip kullanım yerlerinin tüketimleri dikkate alınarak geçmiş dönem tüketimleriniz hesaplanır.

Görevli tedarik şirketinden perakende satış sözleşmesi ile elektrik alıyorsanız;

 • Borçtan kesme,
 • Sözleşmenin sona ermesi veya feshi,
 • Tedarikçi değişikliği gibi mevzuatta özel olarak belirlenen haller dışında aynı ay içerisinde birden fazla faturalandırılamazsınız.

Faturanız son ödeme tarihinden en az 10 gün önce yazılı olarak, talebiniz halinde ise e-posta ile gönderilir. Tüketici, diğer haberleşme kanallarından en az biri kullanılarak fatura hakkında bilgilendirilir.

Faturanızdaki bilgileri http://lisans.epdk.org.tr/epvys-web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml adresinden teyit edebilirsiniz.

Çarpan hatası, sayacın hatalı okunması ve tüketim miktarının hatalı hesaplanmasına bağlı dağıtım şirketi kaynaklı ya da yanlış tarife ile diğer bedellerin hatalı hesaplanmasına bağlı tedarikçi kaynaklı hatalara karşı, faturanızın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tedarikçinize itiraz edilebilirsiniz. Bununla birlikte itiraz etmiş olmanız, ödeme yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeliniz ile bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeliniz arasındaki farkın yüzde 30’dan fazla olması durumunda, bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihine kadar ödeyebilirsiniz. Bu durumda elektriğiniz kesilmez.

Elektrik tüketim değerlerinize, sayaç okuma tarihlerinize, tedarikçilerinize ilişkin bilgilere https://tys-portal.epias.com.tr/tys-web/public/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Tedarikçinizin mevzuat kapsamında tahsilatına aracı olduğu bedeller şunlardır:

 • TRT Payı: Sanayi tarifesindeki aboneler hariç tüm abonelere aktif enerji bedelinin yüzde 2’si oranında,
 • Enerji Fonu: Tüm abonelere aktif enerji bedelinin yüzde 1’i oranında,
 • Elektrik Tüketim Vergisi (BTV): Sanayi, yükleme, boşaltma ve telekomünikasyon işlerinde aktif enerji bedelinin yüzde 1’i oranında, geri kalan abonelerde aktif enerji bedelinin yüzde 5’i oranında,
 • KDV: Serbest bölge ve konsolosluk haricinde tüm abonelere enerji bedelinin yüzde 18’i oranında uygulanır.

Faturalarınızı nakit ya da kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Kredi kartı ile ödemenizi tek çekimde ya da taksitli olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ödemenizi tek çekimde yapmanız halinde herhangi bir masraf alınmaz. Kredi kartı ödemelerine ilişkin masraf tutarlarını tedarikçinizin web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde kesme-bağlama bedeli; “Tüketicinin elektriğinin bağlanması aşamasında uygulanan ve kurul tarafından belirlenen bedel” olarak tanımlanmıştır.

Fiilen elektriği kesilmeyen tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilmez.

Faturanızı son ödeme tarihine kadar ödememeniz halinde;

 • Faturanızın tutarına, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesi uyarınca belirlenmiş orana göre günlük gecikme zammı uygulanır,
 • Tedarik şirketiniz borcunuzun belirlenen süre içerisinde (en az beş iş günü) ödenmesi gerektiği yönünde ikinci bir yazılı bildirim gönderir. Aynı bildirim SMS ve e-posta gibi kanallardan biri ile de gönderilir.

Unutmayınız: İlk yazılı bildirim faturanızdır.

İkinci bildirim ile verilen süre içerisinde borcunuzu ödememeniz halinde tedarik şirketiniz dağıtım şirketini bilgilendirir ve bu tarihten itibaren beş iş günü içerisinde elektriğiniz kesilir. Elektriğiniz kesildikten sonra borcunuz ‘Güvence Bedeli’nden mahsup edilir.

Güvence bedelinin borcunuzu karşılamaması halinde, tedarik şirketiniz aynı gün içerisinde SMS, e-posta gibi kanallardan biri ile bildirim gönderir ve fark tutarın 15 gün içinde ödenmesini talep eder, aksi halde tüketici hakkında yasal yollara başvurulur.

Borcunuza yönelik yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz halinde tedarikçiniz dağıtım şirketine elektriğinizin açılması yönünde bildirimde bulunur. Bunun ardından dağıtım şirketi;

 • İmar yerleşim alanı içindeyseniz 24 saat içerisinde,
 • İmar yerleşim alanı dışındaysanız 48 saat içerisinde elektrik enerjinizi bağlar.

 

 • Perakende satış sözleşmeniz veya ikili anlaşmanız olmadan elektrik dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketirseniz,
 • Perakende satış sözleşmeniz veya ikili anlaşmanız olduğu halde ayrı bir hat çekerek elektrik sayacından geçmeden tüketirseniz,
 • Perakende satış sözleşmeniz veya ikili anlaşmanız olduğu halde sayaçlara veya ölçü sistemine müdahaleniz sonucunda tüketimin doğru tespit edilmesini engelleyerek eksik veya hatalı ölçüm yapılmasına neden olursanız veya yasal olmayan sayaçtan geçirirseniz,
 • Elektrik dağıtım şirketinin mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini mücbir haller dışında açarsanız kaçak elektrik kullanıyor kabul edilirsiniz.

Unutmayınız: Kaçak elektrik kullanmak suçtur! 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

 • İlgili tüzel kişilere başvurmadan, tüketici grubunuz kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmeniz,
 • Kendi adınıza perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen faturaları ödeyerek tüketim yapmanız,
 • İlgili mevzuattaki ayrık hükümler saklı kalmak kaydı ile ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatınızdan üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermeniz,
 • Güç trafosunu değiştirdiğiniz halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirmemeniz,
 • Mesken tüketici grubunda yer alan tüketiciler hariç, kendinize ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmamanız veya başvurmuş olmanıza rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz durumunda usulsüz elektrik kullanımı yapmış olursunuz.

Usulsüz kullanımdan kaçınmak için;

 • Önceki kiracı ya da mülk sahibi adına olan aboneliği ya da
 • Vefat eden abonenin adına olan aboneliği kullanmayın ve lütfen kendi adınıza abonelik düzenleyin.
 • Usulsüz elektrik tükettiğiniz tespit edildiğinde yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz için 15 gün süre veren kesme ihbarı gönderilir.
 • Yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz halinde o yıl için belirlenen kesme bağlama bedelinin 5 katı tutarında ücret tahsil edilir.
 • Elektriğiniz kesilir.
 • Elektrik kesintileri hariç, anlaşma koşulları çerçevesinde taahhüt ettiği elektrik enerjisini kesintisiz olarak sağlamak,
 • Yazılı talep üzerine son 12 aya ait faturalarınızı zamanında ödeyip ödemediğinizi gösteren belgeyi beş iş günü içerisinde ve takvim yılında en fazla iki kez sunmak,
 • Yönetmelik kapsamındaki tüm tüketiciler için internet sitesinde;
  • Tüketicilere sunulan mevcut tarife bilgilerini ve çeşitlerini,
  • Tüketicilerle yapılan ikili anlaşma ve/veya perakende satış sözleşmesi ve ilişkili formlara ilişkin erişimi,
  • Kolayca görülebilecek ve erişilebilecek şekilde “İtiraz veya Şikâyet Başvurusu” hizmetini,
  • Şikâyetlerin incelenmesi ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin süreci,
  • Bir önceki yıla ait satışları içerisindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından olan alıma ilişkin bilgileri sunmak,
 • Tüketicilerin yeterli, güvenli, sürekli ve kolay bir şekilde hizmet almaları ve hizmet seçeneklerini öğrenmeleri için gerekli bilgilendirmeleri yapmak.

Elektrik tedariki kapsamında temel haklarınızın kullanımı için bilgilerinizin güncel olması önemlidir.

Bilgilerinizin güncel olması durumunda SMS veya e-posta ile;

 • Fatura bilgilerinizin tarafınıza ulaştırılmasını,
 • Tarafınıza yapılacak diğer yazılı bildirimlerden haberdar olmanızı,
 • Onayınız olması durumunda, çeşitli kampanyalar hakkında tedarikçi tarafından bilgilendirilmenizi sağlar.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’ten elektrik tedarik ediyorsanız faturanızı aşağıdaki ödeme kanalları vasıtasıyla ödeyebilirsiniz:

 • Müşteri Hizmet Merkezleri (MÜHİM)
 • Müşteri İşlem Merkezleri (MİM)
 • Anlaşmalı bankalar
 • PTT şubeleri

Faturanızı kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Ödeme şekli tek çekim ya da taksitli olabilir. Ödeme şekli kaynaklı masraflar tüketiciye aittir. Ödemenin tek çekim şeklinde yapılması halinde masraf alınmaz.

Faturanızı öderken;

 • Fatura tahsilat hizmeti ya da herhangi başka bir isimde hizmet bedeli alınamayacağını,
 • Yetkisiz ödeme noktalarına ya da korsan noktalara ödeme yapmanız halinde, tahsilatı yapan yetkisiz kişiler tarafından faturanızın ödenmeyebileceğini, geç ödenerek gecikme zammı ile karşı karşıya kalabileceğinizi ve elektriğinizin kesilebileceğini unutmayın!
 • Arıza bildirimleri
 • Kaçak elektrik enerjisi kullanımı
 • Usulsüz elektrik enerjisi kullanım
 • Fatura itirazı
 • Açma bilgisi ihbarları, şikayetler ve bilgi edinmeye ilişkin tüm başvurular dağıtım şirketinize veya tedarik şirketinize yazılı olarak, telefonla veya internet aracılığıyla yapılabilir.

Tüketici hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvurular, 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak öngörülen işlem, başvuru sahibinin talebine uygun olarak yazılı olarak ya da SMS, e-posta gibi kanallardan biri ile bildirilir.

Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımına ilişkin ihbarları yapan kişilerin kimlikleri gizli tutulur.

Yukarıda sayılanlar dışında da her türlü şikayetinizi www.ckbogazici.com.tr adresinden iletebilirsiniz.

Basit yöntemlerle evinizde enerji verimliliğini artırmanız mümkün:

Elektrik tüketim saatlerinizi ayarlayabiliyorsanız görevli tedarik firmanızdan üç zamanlı faturalandırılmanızı isteyebilir, gece 23.00-06.00 arasında daha uygun fiyatlı tarifeden yararlanabilirsiniz.

Tarifeler;

Çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

Gündüz dönemi saat 07.00-18.00,

Puant dönemi saat 18.00-23.00,

Gece dönemi saat 23.00-07.00 olarak  uygulanır.

Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

Gündüz dönemi saat 06.00-17.00,

Puant dönemi saat 17.00-22.00,

Gece dönemi saat 22.00-06.00 olarak uygulanır.

Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

Gündüz dönemi saat 06.00-17.00,

Puant dönemi saat 17.00-22.00,

Gece dönemi saat 22.00-06.00 olarak uygulanır.

Ev Aletleri

 • Enerji tasarrufu sağlayan yüksek enerji verimli elektrikli ev aletleri kullanın.

“Enerji Verimliliği Etiketi”

Bir cihazın yıllık enerji tüketimi A, B, C, D, E, F ve G harfleriyle ifade edilen yedi gruptan oluşur. A harfi en düşük enerji tüketim sınıfını gösterir. A sınıfı veya A+/A++ bir cihaz almanız durumunda ortalama yüzde 45 daha az enerji tüketirsiniz.

Kaynak: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, YEGM / yegm.gov.tr


Aydınlatma

Aydınlatma için harcanan enerji; kullanılan ampul, lamba çeşitlerine ve dizayna göre değişiklik gösterir. Örneğin; 15 Watt enerji tasarruflu bir lamba, 60 Watt normal bir ampulden yüzde 75 daha az elektrik harcar. Ayrıca, floresan lambalar, halojen ve normal lambalara göre daha ekonomiktir.

 • Aydınlatma için tasarruflu ampuller kullanın.
 • Işık miktarını kontrol edilebilme özelliği olan lambalar tercih edin,
 • Ampullerin kir ve tozlarını kuru bezle temizleyin,
 • Daha fazla aydınlatmaya ihtiyaç duyulan bölümlerde, eğer mekân uygunsa çok sayıda düşük güçlü lamba yerine az sayıda yüksek güçlü lamba kullanın,
 • Yüksek verimli, uygun ışık kaynağı ve ışığı verimli kullanan armatürler seçin,
 • Işık geçişini engelleyen abajurlar kullanmayın,
 • Aydınlatmayı okuma, çalışma ve güvenlik için gerekli alanlara yoğunlaştırın,
 • Aşırı aydınlık ve karanlık alanlar oluşturmayın,
 • Genel aydınlatma yerine kısmi aydınlatmayı tercih edin,
 • Merdiven aydınlatmasında düşük güçlü lambalar kullanın,
 • Genel kullanım alanlarında sensörlü aydınlatma tercih edin,
 • Odalarınızı açık renkte boyayarak aydınlatma ihtiyacınızı azaltın,
 • Gündüzleri elektrikle aydınlatma yerine gün ışığından faydalanmaya çalışın,
 • Klasik lamba düğmelerini yeni ve modern olanlarıyla değiştirin,
 • Dış alanlarda saat kurulumu ile ışıklandırma yapın veya hareket sensörü ekleyin.

Isıtma ve Yalıtım

Evimize yalıtım yaptırmak, evi battaniye ile sımsıkı örtmeye benzer. Bu sayede dışarıdan soğuk içeriye giremez ve içeriden de ısı dışarıya kaçmaz. Isınan hava yükselir ve çatıdan dışarıya kaçmaya çalışır. Bu nedenle öncelikle çatının yalıtılması gerekir. Sadece çatı yalıtımı yaparak enerji faturalarınızda yüzde 20’den daha fazla tasarruf sağlayabilirsiniz. Ancak yalıtımın binanın tümü için gerekli bir uygulama olduğunu da unutmamak gerekir. Bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemesi ile kaplanması anlamına gelen mantolama uygulamasıyla ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu sağlamak mümkün.

 • Evinize ısı yalıtımı yaptırın.
 • Daha fazla güneş alan pencerelerinizin perdelerini açarak güneşten daha fazla yararlanın,
 • Çift cam kullanın.
 • Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının dörtte birinin kaybına neden olur.
 • Pencere ve kapı kenarlarından hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın,
 • Kış aylarında, güneşli günlerde perdeleri açın. Güneş battıktan sonra ise perdeleri mutlaka kapatın,
 • Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun perdeler kullanmayın.
 • Kapalı ve uygun perdeler pencerelerden ısı kaybını yüzde 25 oranında önler.
 • Kapı çerçevesi etrafında çatlak var ise mutlaka onarın,
 • Radyatörlerden çıkan ısı, radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır. Bu ısı kaybını önlemek için radyatörlerin arkasına alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirin,
 • Tatil veya diğer sebeplerle evinizde bulunmadığınız dönemlerde ısıtıcınızın veya radyatörünüzün vanasını kısın ya da kapatın,
 • Isıtıcınızın veya radyatörlerinizin önüne veya üzerine kesinlikle eşya (mermer, çamaşır vb.) koymayın,
 • Radyatör bağlantı borularında su sızıntısı olmadığından emin olun,
 • Odalarınızı havalandırırken ısıtıcınızı mutlaka kapatın,
 • Kış aylarında odalarda çamaşır kurutmayın.

Klima

 • Klima seçerken enerji verimlilik oranı en yüksek olan yani en az elektrik kullanan modelleri tercih edin,
 • Elektronik termostat kontrolü olmasına dikkat edin.
 • Elektronik termostat kontrolü enerji kullanımının yüzde 30’u kadar tasarruf sağlar.
 • Yüksek verimli bir ünite, aynı ölçüdeki daha düşük verimli bir üniteden daha ucuza satın alınabilir. Bunun için dikkatli bir fiyat araştırması yapın.
 • Binalarda çift cam ve ısı yalıtımı varsa, ısı kaybı olmayacağından düşük kapasiteli bir cihaz kullanılabilir.
 • Dış üniteyi evden veya ofisten yaklaşık 50-60 cm kadar mesafede, serin, gölgeli bir yere yerleştirin,
 • Ünitenin direkt güneş ışığı almasından sakının,
 • Ünitenin hava almasını engelleyecek kuytu yerlere yakın olmamasına özen gösterin,
 • Klimanızı açtığınızda birden çok düşük sıcaklığa getirip aniden soğutma yapmayın. Bunun yerine klimayı uygun sıcaklığa ayarlayıp odanın yavaş yavaş soğumasını bekleyin,
 • Klimaların yıllık temizlik ve bakımını yaptırın,
 • 2 senede bir gazını yeniletin.

CKVWEBSRV02

Online İşlem Merkezimizde işlem yapmak çok kolay!

CKPLUS FIRSATLAR DÜNYASI