CK Boğaziçi

Faturanızdaki başlıklar ne anlama geliyor? Görmek için ilgili başlığa tıklayın.


 • Sözleşme Hesap No

  Sözleşme sırasında müşteriye enerji kullandığı tesisat için tanımlanan abonelik numarası.

 • EIC Kodu

  Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim noktası için belirlenen ve tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemi’ne kaydı için de kullanılan, münhasır kayıt kodu.

 • Tekil Kod/Tesisat No

  Dağıtım Şirketi tarafından, her bir tüketim noktası için hizmetin yürütüldüğü tesisat numarasını ifade eder.

 • Tüketici Bilgisi

  Müşteriye ait ad soyad, adres, TCKN, iletişim bilgisi ve enerji kullanırken tüketiminin fiyatlandırıldığı tarife grubu (mesken, ticarethane, sanayi...) gibi bilgileri ifade eder.

 • Fatura Tutarı

  Tüketim dönemi içinde kullanılan elektrik tüketimi ve vergilerin toplamıyla oluşan ve müşterimiz tarafından ödenecek toplam bedeldir.

 • Son Ödeme Tarihi

  Tahakkuku yapılan elektrik fatura tutarının gecikmesiz tahsil edileceği son tarih.

 • Fatura Ort. Tük.

  Müşterinin fatura dönemi enerji tüketiminin günlük ortalamasıdır.

 • Okuma Günü

  İlgili fatura için hesaplanan dönem tüketiminin başlangıç ve bitiş tarihi

 • Tek Zamanlı

  Aktif tüketime esas toplam ilk ve son endeks bilgileri.

 • Gündüz (Endeks)

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için;

  Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

  Gündüz dönemi: Saat 07.00-18.00

  Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

  Gündüz dönemi: Saat 06.00-17.00

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

  Gündüz dönemi: Saat 06.00-17.00 olarak uygulanmaktadır.

 • Puant (Endeks)

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için;

  Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

  Puant dönemi: Saat 18.00-23.00

  Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

  Puant dönemi: 17.00-22.00

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

  Puant dönemi: 17.00-22.00 olarak uygulanmaktadır.

 • Gece (Endeks)

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için;

  Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

  Gece dönemi: Saat 23.00-07.00

  Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

  Gece dönemi: Saat 22.00-06.00

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

  Gece dönemi: Saat 22.00-06.00 olarak uygulanmaktadır.

 • Endüktif

  Endüktif tüketim kaydı yapan sayacın ilk ve son endeks bilgileri.

 • Kapasitif

  Kapasitif tüketim kaydı yapan sayacın ilk ve son endeks bilgileri.

 • Enerji Tüketim Bedeli

  Faturaya esas tüketim miktarının birim fiyat ile çarpılması sonucu elde edilen tutardır. Mesken ve Ticarethane Alçak Gerilim Tek Terim Tek Zamanlı abonelere Kademeli Tarife uygulanır. EPDK tarafından belirlenen günlük limite kadar olan tüketimler düşük kademe birim fiyatı ile kalan kısım yüksek kademe birim fiyatı ile hesaplanır.

 • Trafo Kaybı

  Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde yer alan kayıp katsayıları hesaplama metodolojisine istinaden hesaplaması gerçekleştirilen trafolu müşterilere ait trafo kaybı tüketimine esas bedel.

 • Reaktif Enerji Bedeli

  Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan abonelere aşağıdaki şartlar dâhilinde reaktif enerji tarifesi uygulanır.

  Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olan müşteriler, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.

 • Ek Tüketim Bedeli

  Herhangi bir nedenle yapılan ilave tahakkuk veya tenzil miktarının kWh(kilovatsaat) ve TL cinsinden değeri.

 • Güç Bedeli

  Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılardan çift terimli tarife sınıfına tabi olanlar için bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.

 • Güç Aşım Bedeli

  Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılardan çift terimli tarife sınıfına tabi olanlar için bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW (kilovat) birim bedelidir.

 • Toplam Enerji Bedeli

  Herhangi bir nedenle yansıtılan ilave tahakkuk veya tenzil miktarı ile tüketimin toplamı.

 • Güvence Bedeli

  Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 33. madde (1) bendinde “Görevli Tedarik Şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder” hükmü gereği alınan bedeldir. Sözleşmenin feshi veya sona ermesi durumunda nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenir. Güncelleme yapılmasını takiben, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçların ödenmesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedeli iade edilir.

 • Kesme Bağlama Bedeli

  Tüketicinin elektriğinin bağlanması aşamasında uygulanan bedeldir.

 • Önceki Yuvarlama

  Önceki dönem faturasında yer alan bir önceki dönemden kalan ve bir sonraki döneme aktarılan fatura toplamı üzerinden (+) 0,09 TL ve (-) 0,09 TL arasında değişiklik gösteren bedeldir.

 • Güncel Yuvarlama

  Güncel faturada yer alan bir önceki dönemden kalan ve bir sonraki döneme aktarılan fatura toplamı üzerinden (+) 0,09 TL ve (-) 0,09 TL arasında değişiklik gösteren bedeldir.

 • Eski Borç Bakiye

  Fatura tarihi itibarıyla ödemesi gerçekleştirilmemiş, vadesi geçmiş güncel borç tutarı.

 • Vergi ve Fonlar

  İlgili kanunlar gereği alınan ve ilgili kamu kurumlarına aktarılan bedellerin toplamıdır.

 • Belediye Tüketim Vergisi (BTV)

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, müşterinin abonelik bölgesi içerisinde hizmet veren belediye için aktif enerji üzerinden hesaplanan tarife grubuna göre alınan vergi bedelidir.

 • Damga Vergisi

  İlgili yasa kapsamında alınan vergi türü.

 • KDV

  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği, KDV matrahı üzerinden hesaplanan vergi (Katma Değer Vergisi) miktarı.

 • Fatura Tutarı

  Tüketim dönemi içinde kullanılan elektrik tüketimi ve vergilerin toplamıyla oluşan ve müşterimiz tarafından ödenecek toplam bedeldir.

 • Otomatik Ödeme Talimatı

  Fatura tarihi itibarıyla sistemimizde yer alan, varsa otomatik talimat bulunan banka.

 • Sayaç Okuma Birimi

  Sahada sayaç okuması yapan personelin kodu.

 • Çarpan/Demand/Anlaşma Gücü

  Çarpan: Akım trafolu ve gerilim trafolu müşterilerde endeksler arası farkın çarpıldığı değeri gösteren katsayı.

  Demand: Müşterinin aynı ay içinde çektiği maksimum gücü (kW) gösterir.

  Anlaşma Gücü: Müşterinin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konmuş bulunan güç miktarıdır.

 • Sayaç Marka/Tip/Seri No

  Müşterinin sayacına ait bilgileri ifade eder.

 • Akım/Gerilim Trafo Oranı

  Akım Trafo Oranı: Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan akım trafosunun dönüştürme oranıdır.

  Gerilim Trafo Oranı: Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan gerilim trafosunun dönüştürme oranıdır.

 • Dönem

  (Yıl/Ay) Tüketim tespitinin yapılmış olduğu yılı ve ayı gösterir.

CKVWEBSRV01

Abonelik ve ödeme işlemlerinizi kolayca yapmak için tıklayın.

CKPLUS FIRSATLAR DÜNYASI