CK Boğaziçi
Elektrik piyasası hakkında genel bilgi

Türkiye’nin elektrik sektöründeki serbestleşme sürecini 1984 yılından başlatmak mümkündür. 1984 yılında TEK, kamu iktisadi kuruluşu haline dönüştürülmüş; elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti pazarlarında özel sektöre de yer açılmıştır. Elektrik piyasasının özel sektöre açılmasıve özel sektör yatırımlarının artırılması çalışmaları, 1990’lı yıllarda enerji ihtiyacının artması ve gerekli yatırımların kamu kaynaklarından karşılanmasında yaşanan zorluklar sebepleriyle hız kazanmıştır. Bu nedenle 1993 yılında TEK; Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) olarak iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise elektrik sektörünün yeniden yapılandırılması ile ilgili önemli adımlar atılmıştır. TEAŞ; Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) olmak üzere üç tüzel kişiliğe bölünmüştür.

2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik piyasasının serbestleşmesi ve kamuya ait mevcut varlıkların üretim, dağıtım, iletim olarak ayrı şirketler bünyesinde örgütlenmesi öngörülmüştür.

Aynı kanun ile elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG’nin yeterli, kaliteli,sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine tabi faaliyet gösterilebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulmasını ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimini sağlayacak “Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu” (EPDK) kurulmuştur. Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe rekabete dayalı bir ortamın oluşturulması ve gerekli reformların yapılmasını teminen dağıtım bölgeleri baz alınarak kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verilmiş ve TEDAŞ, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek Türkiye, 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır.

Elektrik piyasasındaki dikey bütünleşik yapının ayrıştırılması ihtiyacı karşısında, EPDK’nın 12 Eylül 2012 tarihli ve 4019 sayılı kararı ile dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki olarak ayrıştırılması ve bu faaliyetlerin farklı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesi kabul edilmiştir.

Gelişen sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına 2013 yılında 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile hem iletim hem de dağıtım faaliyeti bakımından kabul edilen ayrıştırma yöntemi hukuki ayrıştırmadır.

Başlıca amacı piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşıl ayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesi olan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) ise 1 Eylül 2015 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan piyasa işletim lisansını alarak faaliyete geçmiştir.

 

Dağıtım şirketleri, son kullanıcının elektrik kullanabilmesi için tüketim noktasında gerekli altyapı hizmetleri olan; altyapının kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı, arızaların giderilmesi, sayaçların temin ve tesis edilmesinden sorumlu şirketlerdir.

Türkiye'de 21 farklı bölgede 21 farklı dağıtım şirketi görev almaktadır. İstanbul Avrupa Yakası'nda Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ); Antalya, Isparta veya Burdur'da Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ); Sivas, Tokat ve Yozgat'ta Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) size bu hizmeti sağlamaktadır.

Elektrik perakende şirketleri (tedarik şirketleri) ise elektrik tedariki için abonelik yapılması ve kullanımın faturalandırılması gibi elektrik tedariki işlemlerini yürüten şirketlerdir.

Görevli tedarik şirketleri, sorumluk sahası içerisinde perakende satış tarifesi veya son kaynak tedarik tarifesi kapsamında enerji talebinde bulunan gerçek veya tüzel tüm tüketicilere, perakende satış sözleşmesi ile enerji tedariki sağlamakla yükümlüdür.

Türkiye'de 21 farklı bölgede 21 farklı görevli tedarik şirketi görev almaktadır. İstanbul Avrupa Yakası'nda CK Enerji Boğaziçi; Antalya, Isparta veya Burdur'da CK Enerji Akdeniz; Sivas, Tokat ve Yozgat'ta CK Enerji Çamlıbel size bu hizmeti sağlamaktadır. Görevli tedarik şirketleri de diğer tedarik şirketleri gibi bölge sınırlaması olmaksızın ikili anlaşma ile enerji satabilirler.

EPDK tarafından tüm Türkiye’nin elektrik üretim ve tedarik maliyetleri, enerji bedeli ve iletim, altyapı hizmet gibi maliyetleri dağıtım bedeli olarak hesaplanır. Tüm görevli tedarik şirketleri aynı tarife cetveli üzerinden fiyatlandırma yapmaktadır. Güncel tarifelere EPDK'nın https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari sayfasından ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde tüketici, elektriği kendi kullanımı için alan kişi olarak tanımlanmıştır. EPDK tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunan, iletim sistemine doğrudan bağlı olan veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiye serbest tüketici denir. Yıllık elektrik enerjisi tüketimi 100.000 kilovatsaatten (kWh) düşük olan serbest tüketiciye ise tüketimi düşük serbest tüketici denir.

EPDK tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha az tüketimde bulunması sebebiyle elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece bölgesinde bulunduğu görevli tedarik şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiye serbest olmayan tüketici denir.Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne, EPDK’nın https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-159-3/yonetmelikler sayfasından ulaşabilirsiniz.

İlk defa elektrik bağlatacağınız, sayacı olmayan bir tüketim noktası için öncelikle dağıtım şirketinize başvurarak bağlantı anlaşması yapmalısınız.Dağıtım bağlantı anlaşması, perakende satış sözleşmesi yerine geçmez. Bu nedenle elektrik satın almak için bölgenizdeki görevli tedarik şirketi ile perakende satış sözleşmesi imzalamanız gerekecektir.

Perakende satış tarifesi veya son kaynak tedarik tarifesinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ilgili görevli tedarik şirketine, yazılı veya şirketin kurumsal iletişim kanalları ya da e-Devlet Kapısı aracılığıyla perakende satış sözleşmesi başvurusunda bulunur.

İstanbul Avrupa Yakası’nda görevli tedarik şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.; Antalya, Isparta ve Burdur’da görevli tedarik şirketi CK Enerji Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.; Sivas, Tokat ve Yozgat’ta ise görevli tedarik şirketi CK Enerji Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş.’dir.

Görevli tedarik şirketinizin bölgesinde size en yakın Müşteri Hizmet Merkezi’nden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Size en yakın Müşteri Hizmet Merkezi’ni https://www.ckbogazici.com.tr/tr/hizmet-noktalari adresinden öğrenebilirsiniz. Perakende satış sözleşmesi talebinizi ayrıca CK Enerji Mobil Uygulaması üzerinden, internet sitesi üzerinden veya 444 6 255’i arayarak oluşturabilirsiniz.

Görevli tedarik şirketi usulüne uygun olarak yapılan başvuruları, şirketin mesai saatleri dışında yapılması halinde en geç takip eden ilk iş günü, diğer hallerde aynı gün içerisinde sonuçlandırır. Sözleşmenin “aslının aynıdır” onaylı bir nüshası, sözleşmenin kurulduğu gün kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısıyla ilgili tüketiciye verilir veya gönderilir. Görevli tedarik şirketi kayıt altına almak suretiyle enerjinizin açma işlemleri için aynı gün içerisinde bölgenizdeki dağıtım şirketine bildirir.

Önemli Uyarı!

Aynı görevli tedarik şirketi ile yeni bir perakende satış sözleşmesi imzalamanız gerekiyorsa aynı abone grubunda yer alan başka bir aboneliğinize ait borcunuz bulunmamalıdır.

Önemli Uyarı!

Kullanım yerinde geçerli bir perakende satış sözleşmesi bulunan yerler için şirketin kurumsal iletişim kanalları ya da e-Devlet Kapısı aracılığıyla başvuru yapılamaz.

Önemli Uyarı!

Perakende satış sözleşmesi imzalarken görevli tedarik şirketinize güvence bedeli ve damga vergisi ödemeniz gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik Numaranızı, değilseniz pasaport numaranızı veya uluslararası geçerliliği olan muadili belge numaranızı görevli tedarik şirketine bildirmelisiniz.Ayrıca mesken, ticarethane ve sanayi tesisleri için yapacağınız perakende satış sözleşmelerinde aşağıdaki bilgiler de istenecektir.

Bunlara ek olarak kimlik bilgilerinizi, sözleşme talebinde bulunulan kullanım yerinin adresi ile mülkiyetinin kime ait olduğunu ve kullanım yerini hangi sıfatla kullanacağınızı; iş yeri açacaksanız ticaret unvanlarını, vergi kimlik numaralarını, bağlı bulunduğunuz vergi dairesini, ticaret sicil numaralarınızı ve ticaret sicil kaydı yapılan ticaret sicil memurluğunun adını görevli tedarik şirketine beyan etmelisiniz.

Perakende satış sözleşmesi kurulma aşamasında görevli tedarik şirketinize mevzuat kapsamında güvence bedeli ve damga vergisi ödemeniz gerekir. Güvence bedeli, tüketicinin faturalarını ödememesi ihtimaline karşılık olarak alınır.

Mesken abone grubunda yer alan tüketiciler güvence bedelini sadece makbuz karşılığında nakit olarak öder. Diğer tüketici grubundaki tüketiciler nakit ya da kesin ve süresiz teminat mektubu olarak ödeyeyebilir. Ödemeler şirket vezneleri, posta veya havale/EFT ve benzeri yollarla yapılabilir.

Fatura ödemelerini Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ile ödemek üzere görevli tedarik şirketinin anlaşmalı olduğu bankalarla sözleşme yapan tüketicilerden güvence bedeli istenmez.

Mesken abone grubunda yer alan tüketiciler, talep etmeleri halinde güvence bedelini faturaya yansıtılmak üzere iki eşit taksit halinde ödeyebilir. Diğer abone grubunda yer alan tüketiciler ise ilk taksiti peşin, ikinci taksiti faturaya yansıtılmış şekilde ödeme yapabilir.

Mesken grubu dışındaki tüketiciler daha önce nakit ödedikleri güvence bedeli tutarını teminat mektubu ile değiştirebilirler.

 • Ön ödemeli sayacı olan tüketiciler,
 • Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında olan yerler,
 • Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ibadethaneler ve bir kısım kamu idareleri.
Bu grupların dışında kalan tüm tüketiciler, güvence bedeli kapsamına dahildir.

Görevli tedarik şirketi ile perakende satış sözleşmesi imzalayan tüketicinin güvence bedeli; tesisin veya kullanım yerinin, tarife sınıfı ve gücü dikkate alınarak tüketici gruplarına göre kilovat (kW) başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanır.

Bununla birlikte tüm abone gruplarında sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW'nın altında olup borcundan dolayı aboneliği sonlandırılan tüketicilere, yeniden perakende satış sözleşmesi yapmaları halinde içinde bulunulan yıla ait güvence bedelinin yüzde 50 fazlası uygulanır.

Kullanım yerindeki güç artırımı karşılığında alınması öngörülen fark güvence bedeli, bağlı olduğunuz tüketici grubunun yürürlükteki güvence birim bedeli üzerinden hesaplanır.

Güç artırımı yapıldığının dağıtım şirketi tarafından görevli tedarik şirketine bildirilmesi halinde, hesaplanan fark güvence bedeli, yapılacak bildirimi takip eden 30 gün içerisinde görevli tedarik şirketine verilmelidir.

Mesken grubunda yer alan tüketiciler fark güvence bedelini nakit olarak öderler. Diğer gruplardaki tüketiciler, tercihlerine göre hesaplanan fark tutarı ya da  güncel toplam tutarı bildirimi takip eden 15 gün içerisinde nakit ya da teminat mektubu olarak verebilirler.

Sözleşme veya bağlantı gücü 100 kW ve üzerinde olan mesken abone grubu dışındaki tüketicilerle;
a) İlk defa perakende satış sözleşmesi yapılması,b) Borcunu ödemediği için perakende satış sözleşmesinin sona erdirilmesi nedeniyle yeniden perakende satış sözleşmesi yapılması,c) İkili anlaşması herhangi bir nedenle sona eren tüketicilerle son kaynak tedariki kapsamında perakende satış sözleşmesi yapılması hallerinde uygulanacak güvence bedeli için, ilgili tüketicinin varsa sözleşme tarihinden önceki yoksa sözleşme tarihinden sonraki son 12 aydaki en yüksek 2 aylık tüketiminin günlük tüketim ortalaması hesaplanır.

Toplam 60 günlük ortalama tüketim miktarı ve perakende satış sözleşmesinin kurulduğu tarihe ait düzenlemeye tabi tarifeler kapsamında onaylanan tek zamanlı birim fiyatlar kullanılarak güvence bedeli bir kereye mahsus yeniden belirlenir.

Güvence bedelini teminat mektubu olarak verdiyseniz tüketici gruplarına ait güvence birim bedellerinde değişiklik olması halinde, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren güvence bedelleriniz yeni birim bedeller ve bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak yeniden hesaplanır.

Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda;

*Tespit edilen nakit güvence bedeli güncelleme oranı kullanılarak güncellenir.

*Güncelleme işlemini takiben, sonlandırılan aboneliğe ait borcunuz varsa mahsup edilir ve kalan güvence bedeli bakiyesi, sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde iade edilir.

*Güvence bedeli banka teminat mektubu olarak alınmışsa görevli tedarik şirketine olan tüm borçlarınızın ödenmesi halinde teminat mektubu iade edilir.

Geçici kullanım amaçlı bağlantılar dışındaki perakende satış sözleşmenizin bir süre sınırı yoktur.

Perakende satış sözleşmenizi sonlandırmak için yazılı veya şirketin kurumsal iletişim kanalları ya da e-Devlet Kapısı aracılığıyla başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Aboneliğinizin ileri bir tarihte sonlanmasını istiyorsanız başvurunuzu, aboneliğinizi sonlandırmak istediğiniz tarihten en az 5 gün önce yapmalısınız.

Perakende satış sözleşmesi sonlandırma başvurunuzun şirketin mesai saatleri içerisinde yapılması halinde aynı gün içerisinde, şirketin mesai saatleri dışında yapılması halinde en geç başvuruyu izleyen ilk iş günü içerisinde görevli tedarik şirketi elektriğinizin kesilmesi için dağıtım şirketine bilgi verir. Bildirimi takiben elektrik dağıtım şirketi,

a)  Kentsel ve kentaltı dağıtım bölgesinde bildirimi izleyen en geç bir gün içerisinde,

b)  Kırsal dağıtım bölgesinde bildirimi izleyen en geç iki gün içerisinde elektrik sayacınızın son endeks değerlerini alarak elektriğinizi keser.

Sözleşmeniz, elektriğinizin kesildiği tarihte sona erer. Bu tarihten sonraki tüketimler size yansıtılmaz. Ayrıca taşınma, tahliye, borç, iflas, tedarikçi değiştirme gibi nedenlerle de perakende satış sözleşmesinin sonlandırılması söz konusudur.

Taşınma ya da tahliye: Perakende satış sözleşmesi yaptığınız kullanım yerinden taşınmanız veya kullanım yerini boşaltmanız durumunda da sözleşmenizi sonlandırmanız gerekmektedir. Aksi halde sözleşmeniz devam ettiği için kullanmasanız da elektrik aboneliğiniz devam edecek ve adınıza fatura oluşturulacaktır. Yeni taşındığınız noktada yeni bir perakende satış sözleşmesi imzalamanız gerekebilir.

Borç: Perakende satış sözleşmenizde belirlenen süre içinde borçlarınızı ödememeniz ya da görevli tedarik şirketinizin belirlediği takvim dahilinde ödemeyi taahhüt etmemeniz halinde enerji kesilerek sözleşmeniz feshedilebilir.

İflas: İflas ya da tasfiye memuru atanması halinde sözleşmeniz sona erer.

Tedarikçi değişikliği: Yılda 1.200 kWh üzerinde elektrik tüketimi gerçekleştiriyorsanız tedarikçinizi seçme hakkına sahip olursunuz. Tedarikçinizi değiştirme talebinde bulunduğunuzda Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin (EPİAŞ) onayının ardından perakende satış sözleşmeniz sona erer.

Gerçeğe aykırı beyan: Sözleşme imza sürecinde verdiğiniz bilgilerin doğru olmadığına dair bir itiraz ya da şikayette bulunulması halinde görevli tedarik şirketiniz 10 iş günü içinde ilgili tüketim noktasının kullanım hakkına sahip olduğunuzu kanıtlayıcı belge sunmanızı isteyebilir. Belgeyi sunmazsanız sözleşmeniz sonlandırılır.

Aşağıdaki koşulları sağlayan tüketiciler serbest tüketici olarak kabul edilir:

a) İletim sistemine doğrudan bağlı olan gerçek veya tüzel kişiler,

b) Organize sanayi bölgesi tüzel kişilikleri,

c) Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda serbest tüketici limitini aşan miktarda elektrik tüketilen kullanım yerinin kullanım hakkına sahip ya da kullanım hakkını edinen tüketiciler.

EPDK kararı ile 2021 yılı için yıllık 1.200 kWh üzerinde elektrik harcaması bulunan tüketiciler, serbest tüketici olarak belirlenmiştir. Serbest tüketiciler kendi tedarikçilerini seçerek daha avantajlı fiyatlarla sözleşme yapabilirler.

Sözleşmenin kendi adınıza (fiili kullanıcı) olması kaydıyla 2021 yılında düzenlenen herhangi bir faturanızın üzerinde yer alan "Önceki Yıl" veya "Cari Yıl" başlıklı bölümlerden birinde 1.200 kWh ve üzerinde bir tüketim değerinin görülmesi serbest tüketici niteliğine haiz olduğunuz anlamına gelir.

Serbest tüketiciler elektrik enerjisini istediği tedarikçiden satın alma hakkına sahiptir. Bu durum, elektrik piyasasında rekabet ortamının oluşmasını sağladığından ucuz fiyattan ya da farklı kampanyalar dahilinde elektrik satın almanızı sağlar.

Tedarikçisini seçme hakkı bulunan serbest tüketiciler, seçtiği bir tedarikçi ile ikili anlaşma imzalayarak elektrik alımını gerçekleştirebilir.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm lisanslı tedarik şirketlerinin bilgilerine EPDK'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Anlaşmayı imzalamadan önce fiyat, ödeme koşulu, anlaşmanın süresi, yükümlülükler, cayma hakkı, ceza koşulu, fesih hükümleri gibi önemli maddeleri dikkatle okuyunuz.

Tedarikçinizin sağladığı avantajları ikili anlaşmanızın ekinde bulunan fiyat karşılaştırma tablosunda görebilirsiniz.

Tüketimi düşük serbest tüketiciler ile belirli ya da belirsiz süreli olarak ikili anlaşma yapılabilir. Tedarikçiniz ile ikili anlaşma yaparken belirli süreli ikili anlaşmanızın;

*En fazla 3 yıllık yapılabileceğini,

*Süre sonunda kendiliğinden yenilenemeyeceğini ya da uzayamayacağını unutmayınız.

Belirsiz süreli ikili anlaşmalarda herhangi bir süre sınırı bulunmaz. Tüketimi düşük serbest tüketici belirsiz süreli ikili anlaşmayı herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cayma bedeli ve/veya ceza koşulu ödemeksizin istediği zaman feshedebilir.

Sözleşme imzalanmasına müteakip sayacınızın, seçtiğiniz tedarikçi firma ile imzaladığınız ikili anlaşmada belirtilen tedarik döneminde EPİAŞ’tan talep edilmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki işlemlerin tamamlanarak onaylanması sonucunda tedarikçi portföyüne geçirilmesi ile indirimli fiyattan elektrik tedarikiniz başlar.

Belirli süreli ikili anlaşmalarda tedarikçi, anlaşma ve eklerinde tüketici aleyhine tek taraflı değişiklik yapamaz. Değişiklik önerisini, değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihten en az 15 gün önce yazılı olarak tüketiciye iletmek zorundadır. Tüketicinin değişiklik önerisi karşısında sessiz kalması, değişikliği kabul ettiği anlamına gelmez.

Tüketimi düşük serbest tüketiciyseniz ikili anlaşmanın kurulduğu ya da yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza koşulu ödemeden telefonla, e-postayla veya yazılı bildirim yapmak suretiyle anlaşmadan cayma hakkına sahipsiniz.

Belirsiz süreli ikili anlaşmanız varsa istediğiniz zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ya da ceza koşulu ödemeksizin anlaşmanızı feshedebilirsiniz.

Mesken aboneliğiniz için telefonla, e-postayla veya yazılı olarak ticarethane aboneliğiniz için noterden taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza ve kayıtlı elektronik posta sistemi ile bildirim yaparak cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.

 • Anlaşma yapılırken, yenilenirken ya da anlaşmada değişiklik yapılırken tedarikçinin gerekli bildirimleri yapmaması durumunda,
 • Tedarikçinizin ikili anlaşma kapsamında doğan alacağınızı, mevzuatta belirlenen süreler içerisinde ödememesi durumunda,
 • İkili anlaşmanızda belirtilen, tedarikçinin portföyüne geçiş tarihinde tedarikçiden kaynaklanan nedenlerle tedarikçinin portföyüne geçirilmemeniz durumunda,
 • Başka bir kullanım yerine taşınmanız ya da kullanım yerini tahliye etmeniz durumunda,
 • Faturanızın ilgili mevzuattaki ayrık hükümler saklı kalmak kaydıyla dağıtım şirketince okunarak TEİAŞ’ın Piyasa Yönetim Sistemi’ne girilen endeks değerlerine göre düzenlenmemesi durumunda,
 • Anlaşmanızda bulunan fesih hallerinin mevcut olması durumunda önceden bildirerek sözleşmenizi herhangi bir ceza koşulu ödemeden feshedebilirsiniz.

Tüketimi düşük serbest tüketicilere uygulanmak kaydıyla tedarikçi ile tüketici arasında imzalanan belirli süreli ikili anlaşmanın tedarikçi ya da tüketici tarafından Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ve ikili anlaşmada belirtilen haklı fesih sebepleri dışında sonlandırılması halinde cayma bedeli ve/veya ceza koşulu ödersiniz.

Cayma bedeli ve/veya ceza koşulu , ikili anlaşmayla elde ettiğiniz fayda ve kalan aylar faydası karşılaştırması sonucunda lehinize olan bedel ile sınırlı olur. Ancak ticarethane-sanayi abone grubunda yer alan tüketim noktasına ilişkin belirli süreli ikili anlaşmayı feshetmeniz halinde bu miktar son 12 aylık tüketiminizin toplamı ile sözleşmenin sonlandığı tarihte uygulanan fiyat esas alınarak hesaplanan toplam tutarın yüzde 10’unu geçemez.

Tedarikçiniz tarafından ikili anlaşmanızın haksız feshedilmesi halinde tedarikçinizden cayma bedeli ve/veya ceza koşulu  talep edebilirsiniz.

Yıllık tüketimi 100.000 kWh üzerinde olan tüketicilerle yapılan sözleşmelerin süresi, fesih ve ceza koşulları, cayma hakkı olup olmadığı tedarikçi ile yapılan sözleşme ile belirlenir.

Tedarikçiniz, ikili anlaşma yaptığınız esnada sizden nakit ya da teminat mektubu şeklinde güvence bedeli talep edebilir. Güvence bedelinizin ne şekilde alınacağına, miktarına ve ne şekilde talep edilebileceğine ilişkintüm detaylar ikili anlaşmada açıkça yer alır.

Mücbir sebepler, ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım gibi haller dışında sayaçlarınız en az 25, en fazla 35 günlük dönemlerle her takvim ayında bir defa olacak şekilde dağıtım şirketi tarafından okunur.

Sayacınızın arızalandığını veya hatalı tüketim kaydettiğini düşünüyorsanız dağıtım şirketinden sayacınızı kontrol etmesini talep edebilirsiniz.

Yapılacak inceleme sonucunda, tüketicinin kusuru dışında sayacın herhangi bir nedenle eksik veya fazla tüketim kaydettiğinin ya da hiç tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde geçmiş tüketimlerinize ilişkin eksik veya fazla tüketim hesaplaması yapılır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli talep sahibi tarafından karşılanır.

Sayacın, tüketicinin kusuru dışında herhangi bir nedenle eksik veya fazla tüketim kaydettiğinin ya da hiç tüketim kaydetmediğinin;

a) Sayaç dışı bir unsurdan kaynaklanması ve bu durumun dağıtım şirketince yerinde yapılan incelemede teknik olarak tespit edilmesi,

b)  Sayaçtan kaynaklanması ve bu durumun sanayi ve teknoloji il müdürlüğünden alınan sayaç muayene raporunda teknik olarak tespit edilmesi durumlarında eksik veya fazla tüketime ilişkin hesaplama yapılır.


Bu madde kapsamında yapılan hesaplamalarda öncelikle varsa tüketicinin aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketim değerleri, yoksa sayaç değişim tarihinden sonraki ödeme bildirimine esas ilk iki tüketim dönemine ait günlük ortalama tüketim değerleri dikkate alınarak hesaplama yapılır. Bu iki tespitin yapılamaması durumunda benzer özelliklere sahip kullanım yerlerinin tüketimleri dikkate alınarak geçmiş dönem tüketimleri hesaplanır. Kullanım amacı tarımsal sulama olan tüketicilerin hesaplamalarında, tarım il/ilçe müdürlükleri ve resmî kurumlardan alınan belgeler ile yerinde yapılan tespitlere göre ürün belirlenerek ürün karakteristiğine uygun hesaplama yapılabilir.

Bu madde kapsamında düzenlenen faturaya esas süre, dağıtım şirketinin ve/veya tedarikçinin lehine olması ve doğru bulgu ve belgenin bulunması halinde 180 günü geçemez.Doğru bulgu ve belgenin bulunmaması halinde bu süre hiç bir suretle 90 günü geçemez.

Görevli tedarik şirketinden perakende satış sözleşmesi ile elektrik alıyorsanız;

*Enerjinin borçtan dolayı kesilmesi,

*Sözleşmenin sona ermesi veya feshi,

*Tedarikçi değişikliği gibi mevzuatta özel olarak belirlenen haller dışında aynı ay içerisinde birden fazla faturalandırma yapılamaz.

Faturanız son ödeme tarihinden en az 10 gün önce yazılı olarak, talebiniz halinde ise e-posta ile gönderilir. Tüketici, diğer haberleşme kanallarından en az biri kullanılarak fatura hakkında bilgilendirilir.

Faturanızdaki bilgileri http://lisans.epdk.org.tr/epvys-web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml adresinden teyit edebilirsiniz.

Faturanızın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tedarikçinize itiraz edebilirsiniz. Bununla birlikte itiraz etmiş olmanız, ödeme yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeliniz ile bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğunuz tüketim bedeliniz arasındaki farkın yüzde 30’dan fazla olması durumunda, bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihine kadar ödeyebilirsiniz. Bu durumda elektriğiniz kesilmez.

Fatura itiraz başvurularınızı, görevli tedarik şirketinizin bölgesinde size en yakın Müşteri Hizmet Merkezi’nden yapabilirsiniz. Size en yakın Müşteri Hizmet Merkezi’ni https://www.ckbogazici.com.tr/tr/hizmet-noktalari adresinden öğrenebilirsiniz. www.ckbogazici.com.tr üzerinden veya 444 6 255’i arayarak faturanıza itiraz edebilirsiniz.

Tedarikçinizin mevzuat kapsamında tahsilatına aracı olduğu bedeller şunlardır:

TRT Payı: Sanayi sicil belgesine sahip aboneler hariç tüm abonelere aktif enerji bedelinin yüzde 2’si oranında,

Enerji Fonu: Tüm abonelere aktif enerji bedelinin yüzde 0,7’si oranında,

Elektrik Tüketim Vergisi (BTV): Sanayi, yükleme, boşaltma ve telekomünikasyon işlerinde aktif enerji bedelinin yüzde 1’i oranında, geri kalan abonelerde aktif enerji bedelinin yüzde 5’i oranında,

KDV: Serbest bölge ve konsolosluk haricinde tüm abonelere enerji bedelinin yüzde 18’i oranında uygulanır.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde kesme-bağlama bedeli;

“Tüketicinin elektriğinin bağlanması aşamasında uygulanan ve kurul tarafından belirlenen bedel” olarak tanımlanmıştır. Fiilen elektriği kesilmeyen tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilmez.

Faturalarınızı nakit ya da kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Kredi kartı ödemelerine ilişkin masraf tutarlarını tedarikçinizin web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın kalabalık ortamlardan bu süreçte uzak durulması konusundaki uyarıları doğrultusunda kendiniz ve çevrenizdekilerin de sağlığını düşünerek fatura ödeme işlemlerinizi otomatik ödeme talimatı vererek bankanız üzerinden güvenli ve kolayca yapabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Otomatik ödeme talimatınız olmaması durumunda fatura ödeme işlemlerinizi internet bankacılığından ve anlaşmalı bankaların ATM’lerinden ödeyebilirsiniz.  Ayrıca www.ckbogazici.com.tr web sitemizden ve CK Enerji mobil uygulamamızı kullanarak kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilirsiniz.

Serbest olmayan tüketicilere ya da son kaynak tedariki kapsamındaki tüketicilere uygulanmak üzere faturanızı son ödeme tarihine kadar ödememeniz halinde;

*Faturanızın tutarına, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesi uyarınca belirlenmiş orana göre günlük gecikme zammı uygulanır,

*Tedarik şirketinizce borcunuzun belirlenen süre (en az beş iş günü) içerisinde ödenmesi gerektiği yönünde ikinci bir yazılı bildirim gönderilir. Aynı bildirim SMS ve e-posta gibi kanallardan biri ile de yapılır.

Unutmayınız! İlk yazılı bildirim faturanızdır.

İkinci bildirimde belirtilen süre içerisinde borcunuzu ödememeniz halinde tedarik şirketiniz enerjinin kesilmesi için dağıtım şirketini bilgilendirir ve bu tarihten itibaren beş iş günü içerisinde elektriğiniz kesilir. Elektriğiniz kesildikten sonra 30 günlük süre içerisinde ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde borcunuz güvence bedelinden mahsup edilir.

Güvence bedelinin borcunuzu karşılamaması halinde tedarik şirketiniz aynı gün içerisinde yazılı ve SMS, e-posta gibi kanallardan biri ile bildirim gönderir ve fark tutarın 15 gün içinde ödenmesini talep eder. Bu süre içerisinde de tüm borçlara ilişkin ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde sözleşmeniz sonlandırılarak yasal yollara başvurulur.

Kendi adına perakende satış sözleşmesi olan mesken tüketici grubunda bulunan, 65 yaş üstü tüketicilerin, yüzde 40’ın üzerinde engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin ve şehit aileleri ve muharip/malul gaziler mesken alt tüketici grubunda bulunan tüketicilerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içerisinde en az üç dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve tüketicinin kesme yapılacağı hakkında görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin ispatı hallerinde kesilebilir. Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde taksitlendirme tedarikçiler tarafından yapılır. Taksitlendirme süresi azami dört aydır.

Bilgilerinizi güncellemeyi unutmayınız!

Tedarikçinize ait, süresinde ödenmeyen borcunuza ilişkin ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesine müteakip, tedarikçiniz tarafından aynı gün içerisinde dağıtım şirketine elektriğinizin açılması yönünde bildirimde bulunulur.

Bildirimin yapıldığı andan itibaren dağıtım şirketi;

a)  Kentsel ve kentaltı dağıtım bölgesinde 24 saat içerisinde,

b)  Kırsal dağıtım bölgesinde 48 saat içerisinde elektrik enerjinizi bağlar.

 • Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre perakende satış sözleşmeniz veya ikili anlaşmanız olmadan elektrik dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketirseniz,
 • Perakende satış sözleşmeniz veya ikili anlaşmanız olduğu halde ayrı bir hat çekerek elektrik sayacından geçmeden tüketirseniz,
 • Perakende satış sözleşmeniz veya ikili anlaşmanız olduğu halde sayaçlara veya ölçü sistemine müdahaleniz sonucunda tüketimin doğru tespit edilmesini engelleyerek eksik veya hatalı ölçüm yapılmasına neden olursanız veya yasal olmayan sayaçtan geçirirseniz,
 • Elektrik dağıtım şirketinin mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini mücbir haller dışında açarsanız kaçak elektrik kullanıyor kabul edilirsiniz.
Kaçak enerji kullanımında bulunulduğunun tespiti halinde enerjiniz kesilecektir.  Ayrıca kaçak kullanıma ilişkin tüketimleriniz normal tarifenin 1,5 ya da 2 katı üzerinden faturalandırılacaktır.

Unutmayınız! Kaçak elektrik kullanmak suçtur! Üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine göre;
a) İlgili tüzel kişilere başvurmadan, tüketici grubunuz kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmeniz,
b) Kendi adınıza perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen faturaları ödeyerek tüketim yapmanız,
c) İlgili mevzuattaki ayrık hükümler saklı kalmak kaydı ile ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatınızdan üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermeniz,
ç) Güç trafosunu değiştirdiğiniz halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirmemeniz,
d) Mesken tüketici grubunda yer alan tüketiciler hariç, kendinize ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde 20'den daha fazla artması halinde ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmamanız veya başvurmuş olmanıza rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz durumunda usulsüz elektrik kullanımı yapmış olursunuz.
Önemli Hatırlatma! Usulsüz kullanımdan kaçınmak için önceki kiracı ya da mülk sahibi adına olan aboneliği ya da vefat eden abonenin adına olan aboneliği kullanmayın ve lütfen kendi adınıza abonelik sözleşmesi yapınız.
 • Usulsüz elektrik tükettiğiniz tespit edildiğinde yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz için 15 gün süre veren kesme ihbarı gönderilir.
 • Yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz halinde o yıl için belirlenen kesme bağlama bedelinin 5 katı tutarında ücret tahsil edilir.
 • Elektriğiniz kesilir.
 • Elektrik kesintileri hariç anlaşma koşulları çerçevesinde taahhüt ettiği elektrik enerjisini kesintisiz olarak sağlamak,
 • Yazılı talep üzerine son 12 aya ait faturalarınızı zamanında ödeyip ödemediğinizi gösteren belgeyi beş iş günü içerisinde, herhangi bir bedel talep etmeden takvim yılında en fazla iki kez sunmak,
 • Yönetmelik kapsamındaki tüm tüketiciler için internet sitesinde;
 1. Tüketicilere sunulan mevcut tarife bilgilerini ve çeşitlerini,
 2. Tüketicilerle yapılan ikili anlaşma ve/veya perakende satış sözleşmesi ve ilişkili formlara erişimi,
 3. Kolayca görülebilecek ve erişilebilecek şekilde “itiraz veya şikâyet başvurusu” hizmetini,
 4. Şikâyetlerin incelenmesi ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin süreci,
 5. Bir önceki yıla ait satışları içerisindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından olan alıma ilişkin bilgileri sunmak,
 • Tüketicilerin yeterli, güvenli, sürekli ve kolay bir şekilde hizmet almaları ve hizmet seçeneklerini öğrenmeleri için gerekli bilgilendirmeleri yapmak.

Elektrik tedariki kapsamında temel haklarınızı kullanabilmek için bilgilerinizin güncel olması önemlidir.

Bilgilerinizin güncel olması SMS veya e-posta ile;

 • Fatura bilgilerinizin tarafınıza ulaştırılmasını,
 • Süresinde ödenmeyen borçlar ve buna bağlı olarak tarafınıza yapılacak diğer hususlara ilişkin bildirimlerden haberdar olmanızı,
 • Onayınız olması durumunda çeşitli kampanyalar hakkında tedarikçi tarafından bilgilendirilmenizi sağlar.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’ten elektrik tedarik ediyorsanız faturanızı aşağıdaki ödeme kanalları vasıtasıyla ödeyebilirsiniz:

 • Müşteri Hizmet Merkezleri (MÜHİM)
 • Müşteri İşlem Merkezleri (MİM)
 • Anlaşmalı bankalar
 • PTT şubeleri
 • Şirketimize ait www.ckbogazici.com.tr adresinde yer alan Online İşlem Merkezi
 • CK Enerji Mobil Uygulaması

Faturanızı kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Ödeme şekli kaynaklı masraflar tüketiciye aittir.

Faturanızı öderken;

 • Fatura tahsilat hizmeti ya da herhangi başka bir isimde hizmet bedeli alınamayacağını,
 • Yetkisiz ödeme noktalarına ya da korsan noktalara ödeme yapmanız halinde, tahsilatı yapan yetkisiz kişiler tarafından faturanızın ödenmeyebileceğini, geç ödenerek gecikme zammı ile karşı karşıya kalabileceğinizi ve elektriğinizin kesilebileceğini unutmayın!
 • Yetkisiz ödeme noktalarında yapılan ödemeler sonucunda doğacak sorunlardan şirketimizin sorumluluğu bulunmadığını hatırlatırız.
 • Arıza bildirimleri,
 • Kaçak elektrik enerjisi kullanımı,
 • Usulsüz elektrik enerjisi kullanım,
 • Fatura itirazı,
 • Açma bilgisi ihbarları, şikayetler ve bilgi edinmeye ilişkin tüm başvurular dağıtım şirketinize veya tedarik şirketinize yazılı olarak, telefonla veya internet aracılığıyla yapılabilir.
Tüketici hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvurular, 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Öngörülen işlem, başvuru sahibinin talebine uygun olarak yazılı ya da SMS, e-posta gibi kanallardan biri ile bildirilir.
 • Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımına ilişkin ihbarları yapan kişilerin kimlikleri gizli tutulur.
 • Yukarıda sayılanlar dışında da her türlü şikayetinizi CK Enerji mobil uygulamamızdan ve www.ckbogazici.com.tr web sitemizden iletebilirsiniz.

Elektrik tüketimi gerçekleştireceğiniz saatleri, aşağıdaki zaman dilimlerine uygun olarak ayarlayabiliyorsanız görevli tedarik şirketinizden çok zamanlı tarife üzerinden faturalandırılma talebinde bulunabilirsiniz.

Ancak burada elektrik tüketiminin, anlaşılan zaman dilimi içinde gerçekleştirilmesi önemlidir.

Perakende Satış Tarifeleri;

a) Tek Zamanlı Tarife: Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisi için ilgili bileşenlerden oluşan ve tek fiyat olarak uygulanan tarifedir.

b) Çok Zamanlı Tarife: Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisi için ilgili bileşenlerden oluşan ve farklı zaman dilimleri için farklı fiyat uygulanan tarifedir.

Çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından sayaç saati, "sürekli yaz saati uygulaması"na göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için ekim ayının son pazar günü ile mart ayının son pazar günü arasında;

 • Gündüz dönemi saat 07.00-18.00,
 • Puant dönemi saat 18.00-23.00,
 • Gece dönemi saat 23.00-07.00 olarak uygulanır.

Mart ayının son pazar günü ile ekim ayının son pazar günü arasında ise;

 • Gündüz dönemi saat 06.00-17.00,
 • Puant dönemi saat 17.00-22.00,
 • Gece dönemi saat 22.00-06.00 olarak uygulanır.

Sayaç saati "sürekli yaz saati uygulaması"na göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

 • Gündüz dönemi saat 06.00-17.00,
 • Puant dönemi saat 17.00-22.00,
 • Gece dönemi saat 22.00-06.00 olarak uygulanır.

Ev Aletleri

 • Enerji tasarrufu sağlayan yüksek enerji verimli elektrikli ev aletleri kullanın.

“Enerji Verimliliği Etiketi”

 • Bir cihazın yıllık enerji tüketimi A, B, C, D, E, F ve G harfleriyle ifade edilen yedi gruptan oluşur. A harfi en düşük enerji tüketim sınıfını gösterir.
 • A sınıfı veya A+/A++ bir cihaz almanız durumunda ortalama yüzde 45 daha az enerji tüketirsiniz.
 • Bununla birlikte elektrik sobası, termosifon gibi elekrikli ısıtıcıların kullanımı tüketimlerinizi ciddi oranda artırabilmektedir.

 
Aydınlatma

 

 • Aydınlatma için tasarruflu ampuller kullanın.Işık miktarını kontrol edebilme özelliği olan lambalar tercih edin,
 • Ampullerin kir ve tozlarını kuru bezle temizleyin,
 • Daha fazla aydınlatmaya ihtiyaç duyulan bölümlerde, eğer mekânuygunsa çok sayıda düşük güçlü lamba yerine az sayıda yüksekgüçlü lamba kullanın,
 • Yüksek verimli, uygun ışık kaynağı ve ışığı verimli kullanan armatürler seçin,
 • Işık geçişini engelleyen abajurlar kullanmayın,
 • Aydınlatmayı okuma, çalışma ve güvenlik için gerekli alanlara yoğunlaştırın,
 • Aşırı aydınlık ve karanlık alanlar oluşturmayın,
 • Genel aydınlatma yerine kısmi aydınlatmayı tercih edin
 • ,Merdiven aydınlatmasında düşük güçlü lambalar kullanın,
 • Genel kullanım alanlarında sensörlü aydınlatma tercih edin,
 • Odalarınızı açık renkte boyayarak aydınlatma ihtiyacınızı azaltın,
 • Gündüzleri elektrikle aydınlatma yerine gün ışığındanfaydalanmaya çalışın,
 • Klasik lamba düğmelerini yeni ve modern olanlarıyla değiştirin,
 • Dış alanlarda saat kurulumu ile ışıklandırma yapın veya hareket sensörü ekleyin.

 


Isıtma ve Yalıtım

 • Evinize ısı yalıtımı yaptırın.
 • Evimize yalıtım yaptırmak, evi battaniye ile sımsıkı örtmeye benzer. Bu sayede dışarıdan soğuk içeriye giremez ve içeriden de ısı dışarıya kaçmaz. Isınan hava yükselir ve çatıdan dışarıya kaçmaya çalışır. Bu nedenle öncelikle çatının yalıtılması gerekir. Sadece çatı yalıtımı yaparakenerji faturalarınızda yüzde 20’den daha fazla tasarruf sağlayabilirsiniz.Ancak yalıtımın binanın tümü için gerekli bir uygulama olduğunu da unutmamak gerekir. Bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemesi ile kaplanması anlamına gelen mantolama uygulamasıyla ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu sağlamak mümkün.
 • Daha fazla güneş alan pencerelerinizin perdelerini açarak güneştendaha fazla yararlanın,
 • Çift cam kullanın. (Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının dörtte birinin kaybınaneden olur.)
 • Pencere ve kapı kenarlarından hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın,
 • Kış aylarında, güneşli günlerde perdeleri açın. Güneş battıktan sonraise perdeleri mutlaka kapatın,
 • Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun perdeler kullanmayın. (Kapalı ve uygun perdeler, pencerelerden ısı kaybını yüzde 25 oranında önler.)
 • Kapı çerçevesi etrafında çatlak varsa mutlaka onarın,
 • Radyatörlerden çıkan ısı, radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır. Bu ısıkaybını önlemek için radyatörlerin arkasına alüminyum folyo kaplıısı yalıtım levhaları yerleştirin,
 • Tatil veya diğer sebeplerle evinizde bulunmadığınız dönemlerde ısıtıcınızın veya radyatörünüzün vanasını kısın ya da kapatın,
 • Isıtıcınızın veya radyatörlerinizin önüne veya üzerine kesinlikle eşya(mermer, çamaşır vb.) koymayın,
 • Radyatör bağlantı borularında su sızıntısı olmadığından emin olun,Odalarınızı havalandırırken ısıtıcınızı mutlaka kapatın,
 • Kış aylarında odalarda çamaşır kurutmayın.


Klima

 • Klima seçerken enerji verimlilik oranı en yüksek olan, yani en azelektrik kullanan modelleri tercih edin,
 • Elektronik termostat kontrolü olmasına dikkat edin.° Elektronik termostat kontrolü enerji kullanımının yüzde 30’u kadar tasarruf sağlar.
 • Yüksek verimli bir ünite, aynı ölçüdeki daha düşük verimli birüniteden daha ucuza satın alınabilir. Bunun için dikkatli bir fiyat araştırması yapın. (Binalarda çift cam ve ısı yalıtımı varsa ısı kaybı olmayacağından düşük kapasiteli bir cihaz kullanılabilir)
 • Dış üniteyi evden veya ofisten yaklaşık 50-60 cm kadar mesafede,serin, gölgeli bir yere yerleştirin,
 • Ünitenin direkt güneş ışığı almasından sakının,
 • Ünitenin hava almasını engelleyecek kuytu yerlere yakınolmamasına özen gösterin,
 • Klimanızı açtığınızda birden çok düşük sıcaklığa getirip anidensoğutma yapmayın. Bunun yerine klimayı uygun sıcaklığa ayarlayıp odanın yavaş yavaş soğumasını bekleyin,
 • Klimaların yıllık temizlik ve bakımını yaptırın,
 • 2 senede bir gazını yeniletin.

 

 

CKVWEBSRV03

Abonelik ve ödeme işlemlerinizi kolayca yapmak için tıklayın.

CKPLUS FIRSATLAR DÜNYASI