CK Boğaziçi

Elektrik piyasası hakkında genel bilgi

Türkiye’nin elektrik sektöründeki serbestleşme sürecini 1984 yılındanbaşlatmak mümkündür. 1984 yılında TEK, kamu iktisadi kuruluşuhaline dönüştürülmüş; elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti pazarlarındaözel sektöre de yer açılmıştır. Elektrik piyasasının özel sektöre açılmasıve özel sektör yatırımlarının artırılması çalışmaları, 1990’lı yıllardaenerji ihtiyacının artması ve gerekli yatırımların kamu kaynaklarındank arşılanmasında yaşanan zorluklar sebepleriyle hız kazanmıştır. Bunedenle 1993 yılında TEK; Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ)ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) olarak iki ayrı iktisadi devletteşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 2000’li yıllara gelindiğindeise elektrik sektörünün yeniden yapılandırılması ile ilgili önemli adımlaratılmıştır. TEAŞ; Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrikİletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)olmak üzere üç tüzel kişiliğe bölünmüştür.

2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunuile elektrik piyasasının serbestleşmesi ve kamuya ait mevcut varlıkların üretim, dağıtım, iletim olarak ayrı şirketler bünyesindeörgütlenmesi öngörülmüştür.

Aynı kanun ile elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG’nin yeterli, kaliteli,sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerinkullanımına sunulması için rekabet ortamında özel hukuk hükümlerinetabi faaliyet gösterilebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffafbir enerji piyasasının oluşturulmasını ve bu piyasada bağımsız birdüzenleme ve denetimini sağlayacak “Elektrik Piyasası DüzenlemeKurumu” (EPDK) kurulmuştur. Elektrik dağıtım ve perakende satışsektöründe rekabete dayalı bir ortamın oluşturulması ve gereklireformların yapılmasını teminen dağıtım bölgeleri baz alınarak kamumülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılmasısuretiyle elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesine kararverilmiş ve TEDAŞ, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirmekapsam ve programına alınmıştır. Dağıtım bölgeleri yenidenbelirlenerek Türkiye, 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır.

Elektrik piyasasındaki dikey bütünleşik yapının ayrıştırılması ihtiyacıkarşısında, EPDK’nın 12 Eylül 2012 tarihli ve 4019 sayılı kararı iledağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki olarak ayrıştırılmasıve bu faaliyetlerin farklı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesi kabuledilmiştir.

Gelişen sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına 2013 yılında6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir. 6446sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile hem iletim hem de dağıtım faaliyetibakımından kabul edilen ayrıştırma yöntemi hukuki ayrıştırmadır.

Başlıca amacı piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarınınetkin, şeffaf, güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacakşekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesi olan EnerjiPiyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) ise 1 Eylül 2015 tarihindeEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan piyasa işletim lisansını alarakfaaliyete geçmiştir.

Dağıtım şirketleri, bir tüketim noktasında elektriğin son kullanıcınınkullanımı için gerekli altyapı hizmetleri olan; altyapının kurulması,işletilmesi, bakımı ve onarımı, arızaların giderilmesi, cadde vesokakların aydınlatılması, sayaçların temin ve tesis edilmesindensorumlu şirketlerdir.

Türkiye’de 21 farklı bölgede 21 farklı dağıtım şirketi görev almaktadır. İstanbul Avrupa Yakası’nda Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ); Antalya, Isparta veya Burdur’da Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ); Sivas, Tokat veya Yozgat’ta Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ )size bu hizmeti sağlamaktadır.

Elektrik perakende şirketleri ise elektrik tedariki için abonelik yapılmasıve kullanımın faturalandırılması gibi elektrik tedariki işlemleriniyürüten şirketlerdir.

Görevli tedarik şirketleri, sorumluluk sahası içerisinde bulunanbölgelerde, EPDK’nın belirlediği tarifeler üzerinden tüketimi limit altındakaldığından serbest olmayan veya limit üstünde olup son kaynaktanelektrik tedariki isteyen tüketicilere sözleşme ile elektrik tedarikisağlayan şirketlerdir. Bu görevlerinin dışında diğer tedarik şirketlerigibi bölge sınırlaması olmaksızın ikili anlaşma ile elektrik enerjisisatabilirler.

EPDK tarafından tüm Türkiye’nin elektrik üretim ve tedarik maliyetleri enerji bedeli ve iletim, altyapı hizmet gibi maliyetleri dağıtım bedeli olarak hesaplanır. Tüm görevli tedarik şirketleri aynı tarife cetveli üzerinden fiyatlandırma yapmaktadır. Güncel tarifelere www.ehbi.info veya http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/TDB/Elektrik adresinden ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde tüketici, elektriğikendi kullanımı için alan kişi olarak tanımlanmıştır. EPDK tarafındanbelirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunan,iletim sistemine doğrudan bağlı olan veya organize sanayi bölgesi tüzelkişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçekveya tüzel kişiye serbest tüketici denir. Yıllık elektrik enerjisi tüketimi 100.000 kilovatsaatten düşük olan serbest tüketiciye ise tüketimi düşük serbest tüketici denir. EPDK tarafından belirlenen elektrik enerjisimiktarından daha az tüketimde bulunması sebebiyle elektrik enerjisive/veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu görevlitedarik şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiye serbest olmayan tüketici denir.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne, EPDK’nın https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-14771/elektrik-piyasasi-tuketici-hizmetleri-yonetmeligi adresinden ulaşabilirsiniz.

İlk defa elektrik bağlatacağınız sayacı olmayan bir tüketim noktasıiçin öncelikle dağıtım şirketinize başvurarak bağlantı anlaşmasıyapmalısınız.

Dağıtım bağlantı anlaşması, perakende satış sözleşmesi yerine geçmez.Bu nedenle elektrik satın almak için bölgenizdeki görevli tedarik şirketiile perakende satış sözleşmesi imzalamanız gerekecektir.

Perakende satış sözleşmesi yapmak için bulunduğunuz bölgenin görevli tedarik şirketine başvurmalısınız. İstanbul Avrupa Yakası’nda görevli tedarik şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik; Antalya, Isparta ve Burdur’da görevli tedarik şirketi CK Enerji Akdeniz Elektrik; Sivas, Tokat ve Yozgat’ta ise görevli tedarik şirketi CK Enerji Çamlıbel Elektrik’tir. 

Görevli tedarik şirketinizin bölgesinde size en yakın Müşteri Hizmet Merkezi’nden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Size en yakın Müşteri Hizmet Merkezi’ni https://www.ckbogazici.com.tr/tr/hizmet-noktalari adresinden öğrenebilirsiniz. Perakende satış sözleşmesi talebinizi ayrıca internet üzerinden veya 444 6 255’i arayarak oluşturabilirsiniz.

Görevli tedarik şirketiniz, başvurunuz uygunsa “Aslının Aynıdır” kaşeli sözleşmenizin bir nüshasını size verir ve başvurunuzu kayıt altına alarak enerjinizin açma işlemleri için aynı gün içerisinde bölgenizdeki dağıtım şirketine bildirir.

İnternet üzerinden ya da telefon ile talep oluşturmanız halinde; imzalatmak üzere maliyetlerini sizin karşılayacağınız kurye, kargo ve benzeri bir yöntemle sözleşmeniz imzalamanız için size ulaştırılır. 

Önemli Uyarı!

Aynı görevli tedarik şirketi ile aynı şartlarda yeni bir kullanım yeri için perakende satış sözleşmesi imzalamanız gerekiyorsa mevcut sözleşmelerinize ait borcunuz bulunmamalıdır.

Önemli Uyarı!

Perakende satış sözleşmesi imzalarken görevli tedarik şirketinize güvence bedeli ve damga vergisi ödemeniz gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik Numaranızı,değilseniz pasaport numaranızı veya uluslararası geçerliliği olanmuadili belge numaranızı görevli tedarik şirketine bildirmelisiniz.Ayrıca mesken, ticarethane ve sanayi tesisleri için yapacağınız perakende satış sözleşmelerinde aşağıdaki bilgiler de istenecektir.

Bunlara ek olarak kimlik bilgilerinizi, elektrik kullanılacak mekânınadresi ile mülkiyetinin kime ait olduğunu ve kullanım yerini hangisıfatla kullanacağınızı; iş yeri açacaksanız ticaret unvanlarını, vergikimlik numaralarını, bağlı bulunduğunuz vergi dairesini, ticaret sicilnumaralarınızı ve ticaret sicil kaydı yapılan ticaret sicil memurluğununadını görevli tedarik şirketine beyan etmelisiniz.

Perakende satış sözleşmesi imzalarken görevli tedarik şirketinizegüvence bedeli ve damga vergisi ödemeniz gerekir. Güvence bedeli,tüketicinin faturalarını ödememesi ihtimaline karşılık olarak alınır.

Mesken tüketicileri güvence bedelini sadece makbuz karşılığında nakitve peşin olarak öder. Ödemeler şirket vezneleri, havale/EFT veya postayoluyla yapılabilir.

Görevli tedarik şirketinin kabul etmesi halinde güvence bedelini ikieşit taksitte ödeyebilirsiniz. Bu durumda güvence bedelinin ilk taksitifaturaya yansıtılır.

Mesken grubu dışındaki tüketiciler daha önce nakit ödedikleri güvencebedeli tutarını teminat mektubu ile değiştirebilirler.

 • Ön ödemeli sayacı olan tüketiciler,
 • Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında olan yerler,
 • Bakanlar Kurulu kararı kapsamındaki ibadethaneler ve bir kısım kamu idareleri


Bu grubun dışında kalan tüm tüketiciler, güvence bedeli kapsamına dahildir.

Güvence bedeli; tesis, kullanım yeri, tarife sınıfı ve gücü dikkate alınaraktüketici gruplarına göre kilovat (kW) başına belirlenen birim bedelüzerinden hesaplanır.

Yönetmeliğe göre, borç sebebiyle sözleşmesi sonlandırılan ve yenidensözleşme yapmak isteyen bir tüketiciden güvence bedeli yüzde ellifazla alınabilir.

Kullanım yerindeki güç artırımı karşılığında alınması öngörülen farkgüvence bedeli, bağlı olduğunuz tüketici grubunun yürürlüktekigüvence birim bedeli üzerinden hesaplanır.

Güç artırımı yapıldığının dağıtım şirketi tarafından görevli tedarikşirketine bildirilmesi halinde, hesaplanan fark güvence bedeli, yapılacakbildirimi takip eden otuz gün içerisinde görevli tedarik şirketineverilmelidir.

Mesken tüketici grubundaki tüketicilerdenseniz fark güvence bedelininakit olarak verirsiniz. Diğer tüketici gruplarındaki tüketicilerdenseniztercihinize göre güncel toplam güvence bedelini tek bir teminatmektubu ya da nakit olarak ya da fark güvence bedeli kadar teminatmektubu şeklinde verebilirsiniz.

“Mesken tüketici grubu dışındaki tüketicilerdenseniz” ve “sözleşmegücü veya bağlantı gücü 100 kW ve üzerindeyse” ilk bağlantıda kilovatbaşına güvence birim bedeli üzerinden alınan güvence bedelleri, ilgilitüketicinin sözleşme tarihinden itibaren on iki aydaki tüketim toplamıen fazla olan iki aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarakbir kereye mahsus olmak üzere güncellenir.

Bununla birlikte, son kaynak tedariki kapsamında perakende satışsözleşmesi ile elektrik enerjisi satın alıyorsanız ve sözleşme gücü veyabağlantı gücünüz 100 kW ve üzerindeyse sözleşme tarihinden öncekison on iki aydaki tüketim toplamı en fazla olan iki aylık tüketiminizekarşılık gelen tutar dikkate alınarak güvence bedeliniz belirlenir.Güvence bedelini teminat mektubu olarak verdiyseniz tüketicigruplarına ait güvence birim bedellerinde değişiklik olması halinde,değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren güvence bedelleriniz yenibirim bedeller ve bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak yenidenhesaplanır.

Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda;

 • Tespit edilen nakit güvence bedeli güncelleme oranı kullanılarak güncellenir.
 • Varsa borçlarınız mahsup edilir ve kalan güvence bedeli bakiyesi, sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde iade edilir.

Güvence bedeli banka teminat mektubu olarak alınmışsa görevli tedarik şirketine olan tüm borçlarınızın ödenmesi halinde, teminat mektubu iade edilir.

Geçici kullanım amaçlı bağlantılar dışındaki perakende satış sözleşmenizin bir süre sınırı yoktur.

Perakende satış sözleşmenizi internet üzerinden ya da yazılı başvurarak sonlandırabilirsiniz. Aboneliğinizin ileri bir tarihte sonlanmasını istiyorsanız; başvurunuzu, aboneliğinizi sonlandırmak istediğiniz tarihten en az 5 gün önce yapmalısınız. Başvurunuzun ardından görevli tedarik şirketiniz, elektriğinizin kesilmesi için dağıtım şirketinize en geç izleyen gün sonuna kadar bilgi verir.

Elektrik dağıtım şirketinize bu bilgi ulaştıktan sonra;

 • Aboneliğiniz imar ve yerleşim alanında ise 24 saat içerisinde,
 • İmar ve yerleşim alanı dışında ise 48 saat içerisinde elektrik sayacınızın son endeks değerlerini alarak elektriğinizi keser.

Sözleşmeniz, elektriğinizin kesildiği tarihte sona erer. Bu tarihten sonraki tüketimler size yansıtılamaz.

Ayrıca; taşınma, tahliye, borç, iflas, tedarikçi değiştirme gibi nedenlerle de perakende satış sözleşmesinin sonlandırılması söz konusudur.

Taşınma ya da tahliye: Perakende satış sözleşmesi yaptığınız mekândan taşınmanız veya mekânı boşaltmanız durumunda da sözleşmenizi sonlandırmanız gerekir. Sözleşmeniz devam ettiği için kullanmasanız da elektrik aboneliğiniz devam edecek ve adınıza fatura oluşturulacaktır. Taşındığınız noktada yeni bir perakende satış sözleşmesi imzalamanız gerekebilir.

Borç: Perakende satış sözleşmenizde belirlenen süre içinde borçlarınızı ödememeniz ya da görevli tedarik şirketinizin belirlediği takvim dahilinde ödemeyi taahhüt etmemeniz halinde sözleşmeniz feshedilebilir.

İflas: İflas ya da tasfiye memuru atanması halinde sözleşmeniz sona erer.

Tedarikçi değişikliği: Yılda 1.600 kilovatsaat üzerinde elektrik tüketimi gerçekleştiriyorsanız tedarikçinizi seçme hakkına sahip olursunuz. Tedarikçinizi değiştirme talebinde bulunduğunuzda Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin onayının ardından perakende satış sözleşmeniz sona erer.

Gerçeğe aykırı beyan: Sözleşme imza sürecinde verdiğiniz bilgilerin doğru olmadığına dair bir şikâyet gelmesi halinde görevli tedarik şirketiniz 10 iş günü içinde kanıtlayıcı belge sunmanızı isteyebilir. Belgeyi sunmazsanız sözleşmeniz sonlandırılır.

EPDK’nın belirlediği elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunan tedarikçisini seçme hakkına sahip kişi, “serbest tüketici” olarak tanımlanmaktadır. EPDK kararı ile 2021 yılı için yıllık 1.200 kilovatsaat üzerinde elektrik harcaması bulunan tüketiciler, serbest tüketici olarak belirlenmiştir. Serbest tüketiciler kendi tedarikçilerini seçerek daha avantajlı fiyatlarla sözleşme yapabilirler.

2021 yılında çıkan herhangi bir faturanızın üzerinde ‘Önceki Yıl’ veya‘Cari Yıl’ başlıklı bölümlerden birinde 1.200 kWh veya üzeri değerin yeralması, serbest tüketici olduğunuz anlamına gelir.

Serbest tüketiciler elektrik enerjisini istediği tedarikçiden satın alma hakkına sahiptir. Bu durum, elektrik piyasasında rekabet ortamının oluşmasını sağladığından ucuz fiyattan ya da farklı kampanyalar dahilinde elektrik satın almanızı sağlar.

Tedarikçisini seçme hakkı bulunan serbest tüketiciler perakende satış sözleşmesi yerine seçtiği bir tedarikçi ile ikili anlaşma imzalayarak elektrik alımını gerçekleştirebilir.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm lisanslı tedarik şirketlerinin bilgilerine http://www.epdk.org.tr/Resources/serbest/assets/tedarik_lisanslar.xls adresinden ulaşabilirsiniz.

Anlaşmayı imzalamadan önce fiyat, ödeme koşulu, anlaşmanın süresi, yükümlülükler, cayma hakkı, ceza koşulu, fesih hükümleri gibi önemli maddeleri dikkatle okuyunuz.

Tedarikçinizin sağladığı avantajları ikili anlaşmanızın ekinde bulunan fiyat karşılaştırma tablosunda görebilirsiniz.

İkili anlaşmalar belirli ya da belirsiz süreli olarak yapılabilir. Tedarikçiniz ile ikili anlaşma yaparken belirli süreli ikili anlaşmanızın;

 • En fazla 3 yıllık yapılabileceğini,
 • Süre sonunda kendiliğinden yenilenemeyeceğini ya da uzayamayacağını unutmayınız.

Sayacınızın, seçtiğiniz tedarikçi firma ile imzaladığınız ikili anlaşmadabelirtilen tedarik döneminde EPİAŞ’tan talep edilmesi ve ilgili mevzuatkapsamındaki işlemlerin tamamlanarak onaylanması sonucundatedarikçi portföyüne geçirilmesi ile indirimli fiyattan elektrik tedarikinizbaşlar.

Belirli süreli ikili anlaşmalarda tedarikçi, anlaşma ve eklerinde tektaraflı değişiklik yapamaz. Değişiklik önerisini, değişikliğin yürürlüğegireceği tarihten en az 15 gün önce yazılı olarak tüketiciye iletmekzorundadır. Tüketicinin değişiklik önerisi karşısında sessiz kalması,değişikliği kabul ettiği anlamına gelmez.

Tüketimi düşük serbest tüketiciyseniz ikili anlaşmanın kurulduğuya da yenilendiği tarihten itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçegöstermeden ve ceza koşulu ödemeden telefonla, e-postayla veya yazılıbildirim yapmak suretiyle anlaşmadan cayma hakkına sahipsiniz.

Belirsiz süreli ikili anlaşmanız varsa istediğiniz zaman, herhangi birgerekçe göstermeksizin ya da ceza koşulu ödemeksizin anlaşmanızıfeshedebilirsiniz.

Mesken aboneliğiniz için telefonla, e-postayla veya yazılı olarak;ticarethane aboneliğiniz için noterden taahhütlü mektupla, telgraflaveya güvenli elektronik imza ile kayıtlı elektronik posta sistemi ilebildirim yaparak cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.

 • Anlaşma yapılırken, yenilenirken ya da anlaşmada değişiklik yapılırken tedarikçinin gerekli bildirimleri yapmaması durumunda,
 • Tedarikçinizin ikili anlaşma kapsamında doğan alacağınızı mevzuatta belirlenen sürelere göre 3 veya 5 iş günü içinde ödememesi durumunda,
 • İkili anlaşmanızda belirtilen, tedarikçinin portföyüne geçiş tarihinde tedarikçiden kaynaklanan nedenlerle tedarikçinin portföyüne geçirilmemeniz durumunda,
 • Başka bir kullanım yerine taşınmanız ya da kullanım yerini tahliye etmeniz durumunda,
 • Faturanızın ilgili mevzuattaki ayrık hükümler saklı kalmak kaydıyla dağıtım şirketince okunarak TEİAŞ’ın Piyasa Yönetim Sistemi’ne girilen endeks değerlerine göre düzenlenmemesi durumunda,
 • Anlaşmanızda bulunan fesih hallerinin mevcut olması durumunda önceden bildirerek sözleşmenizi herhangi bir ceza koşulu ödemeden feshedebilirsiniz.

Tüketimi düşük serbest tüketiciyseniz ve 23. maddedeki haklıgerekçelerden birine sahip değilseniz ceza koşulu ödersiniz.

Ceza koşulu, ikili anlaşmayla elde ettiğiniz fayda ve kalan aylar faydasıkarşılaştırması sonucunda lehinize olan bedel ile sınırlı olur. Ancakticarethanenize ilişkin belirli süreli ikili anlaşmayı feshetmeniz halindebu miktar son 12 aylık tüketiminizin toplamı ile sözleşmenin sonlandığıtarihte uygulanan fiyat esas alınarak hesaplanan toplam tutarın yüzde10’unu geçemez.

Tedarikçiniz tarafından ikili anlaşmanızın haksız feshedilmesi halindetedarikçinizden ceza koşulu talep edebilirsiniz.

Yıllık tüketimi 100.000 kWh üzerinde olan tüketicilerle yapılansözleşmelerin süresi, fesih ve ceza koşulları, cayma hakkı olup olmadığıtedarikçi ile yapılan sözleşme ile belirlenir.

Tedarikçiniz, ikili anlaşma yaptığınız esnada sizden nakit ya da teminatmektubu şeklinde güvence bedeli talep edebilir. Güvence bedelinizin neşekilde alınacağına, miktarına ve ne şekilde talep edilebileceğine ilişkintüm detaylar ikili anlaşmada açıkça yer alır.

Mücbir sebepler, ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım gibi haller dışında sayaçlarınız en az 25, en fazla 35 günlük dönemlerle her takvim ayında bir defa olacak şekilde dağıtım şirketi tarafından okunur.

Sayacınızın arızalandığını veya tüketiminizi hatalı kaydettiğini düşünüyorsanız dağıtım şirketinden sayacınızı kontrol etmesini talep edebilirsiniz.

Yapılacak inceleme sonucunda, tüketicinin kusuru dışında sayacın herhangi bir nedenle eksik veya fazla tüketim kaydettiğinin ya da hiç tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde geçmiş tüketimlerinize ilişkin eksik veya fazla tüketim hesaplaması yapılır.

Ek tüketim hesabı yapılabilmesi için varsa sayaç muayene raporunuzdayer alan yüzdesel değer, yoksa aynı döneme ait sağlıklı ölçülmüşgeçmiş dönem tüketim değerleriniz; geçmiş dönem tüketimleri deyoksa sayaç değişim tarihinden sonraki ödeme bildirimine esas ilk ikitüketim dönemine ait günlük ortalama tüketim değerleriniz dikkatealınır. Bu üç tespitin yapılamaması durumunda benzer özellikleresahip kullanım yerlerinin tüketimleri dikkate alınarak geçmiş dönemtüketimleriniz hesaplanır.

Görevli tedarik şirketinden perakende satış sözleşmesi ile elektrik alıyorsanız;

 • Borçtan kesme,
 • Sözleşmenin sona ermesi veya feshi,
 • Tedarikçi değişikliği gibi mevzuatta özel olarak belirlenen haller dışında aynı ay içerisinde birden fazla faturalandırılamazsınız.

Faturanız son ödeme tarihinden en az 10 gün önce yazılı olarak, talebiniz halinde ise e-posta ile gönderilir. Tüketici, diğer haberleşme kanallarından en az biri kullanılarak fatura hakkında bilgilendirilir.

Faturanızdaki bilgileri http://lisans.epdk.org.tr/epvys-web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml adresinden teyit edebilirsiniz.

Çarpan hatası, sayacın hatalı okunması ve tüketim miktarının hatalı hesaplanmasına bağlı dağıtım şirketi kaynaklı ya da yanlış tarife ile diğer bedellerin hatalı hesaplanmasına bağlı tedarikçi kaynaklı hatalara karşı, faturanızın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tedarikçinize itiraz edilebilirsiniz. Bununla birlikte itiraz etmiş olmanız, ödeme yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeliniz ile bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeliniz arasındaki farkın yüzde 30’dan fazla olması durumunda, bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihine kadar ödeyebilirsiniz. Bu durumda elektriğiniz kesilmez.

Elektrik tüketim değerlerinize, sayaç okuma tarihlerinize, tedarikçilerinize ilişkin bilgilere https://tys-portal.epias.com.tr/tys-web/public/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Tedarikçinizin mevzuat kapsamında tahsilatına aracı olduğu bedeller şunlardır:

 • TRT Payı: Sanayi tarifesindeki aboneler hariç tüm abonelere aktif enerji bedelinin yüzde 2’si oranında,
 • Enerji Fonu: Tüm abonelere aktif enerji bedelinin yüzde 1’i oranında,
 • Elektrik Tüketim Vergisi (BTV): Sanayi, yükleme, boşaltma ve telekomünikasyon işlerinde aktif enerji bedelinin yüzde 1’i oranında, geri kalan abonelerde aktif enerji bedelinin yüzde 5’i oranında,
 • KDV: Serbest bölge ve konsolosluk haricinde tüm abonelere enerji bedelinin yüzde 18’i oranında uygulanır.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde kesme-bağlamabedeli; “Tüketicinin elektriğinin bağlanması aşamasında uygulanan vekurul tarafından belirlenen bedel” olarak tanımlanmıştır.

Fiilen elektriği kesilmeyen tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilmez.

Faturalarınızı nakit ya da kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Kredi kartı ileödemenizi tek çekimde ya da taksitli olarak gerçekleştirebilirsiniz.Ödemenizi tek çekimde yapmanız halinde herhangi bir masraf alınmaz.Kredi kartı ödemelerine ilişkin masraf tutarlarını tedarikçinizin websitesinden öğrenebilirsiniz.

Faturanızı son ödeme tarihine kadar ödememeniz halinde;

 • Faturanızın tutarına, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesi uyarınca belirlenmiş orana göre günlük gecikme zammı uygulanır,
 • Tedarik şirketiniz borcunuzun belirlenen süre içerisinde (en az beş iş günü) ödenmesi gerektiği yönünde ikinci bir yazılı bildirim gönderir. Aynı bildirim SMS ve e-posta gibi kanallardan biri ile de gönderilir.

Unutmayınız: İlk yazılı bildirim faturanızdır.

İkinci bildirim ile verilen süre içerisinde borcunuzu ödememeniz halinde tedarik şirketiniz dağıtım şirketini bilgilendirir ve bu tarihten itibaren beş iş günü içerisinde elektriğiniz kesilir. Elektriğiniz kesildikten sonra borcunuz ‘Güvence Bedeli’nden mahsup edilir.

Güvence bedelinin borcunuzu karşılamaması halinde, tedarik şirketiniz aynı gün içerisinde SMS, e-posta gibi kanallardan biri ile bildirim gönderir ve fark tutarın 15 gün içinde ödenmesini talep eder, aksi halde tüketici hakkında yasal yollara başvurulur.

Borcunuza yönelik yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz halinde tedarikçiniz dağıtım şirketine elektriğinizin açılması yönünde bildirimde bulunur. Bunun ardından dağıtım şirketi;

 • İmar yerleşim alanı içindeyseniz 24 saat içerisinde,
 • İmar yerleşim alanı dışındaysanız 48 saat içerisinde elektrik enerjinizi bağlar.

 

 • Perakende satış sözleşmeniz veya ikili anlaşmanız olmadan elektrik dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketirseniz,
 • Perakende satış sözleşmeniz veya ikili anlaşmanız olduğu halde ayrı bir hat çekerek elektrik sayacından geçmeden tüketirseniz,
 • Perakende satış sözleşmeniz veya ikili anlaşmanız olduğu halde sayaçlara veya ölçü sistemine müdahaleniz sonucunda tüketimin doğru tespit edilmesini engelleyerek eksik veya hatalı ölçüm yapılmasına neden olursanız veya yasal olmayan sayaçtan geçirirseniz,
 • Elektrik dağıtım şirketinin mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini mücbir haller dışında açarsanız kaçak elektrik kullanıyor kabul edilirsiniz.

Unutmayınız: Kaçak elektrik kullanmak suçtur! 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

 • İlgili tüzel kişilere başvurmadan, tüketici grubunuz kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmeniz,
 • Kendi adınıza perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen faturaları ödeyerek tüketim yapmanız,
 • İlgili mevzuattaki ayrık hükümler saklı kalmak kaydı ile ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatınızdan üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermeniz,
 • Güç trafosunu değiştirdiğiniz halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirmemeniz,
 • Mesken tüketici grubunda yer alan tüketiciler hariç, kendinize ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmamanız veya başvurmuş olmanıza rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz durumunda usulsüz elektrik kullanımı yapmış olursunuz.

Usulsüz kullanımdan kaçınmak için;

 • Önceki kiracı ya da mülk sahibi adına olan aboneliği ya da
 • Vefat eden abonenin adına olan aboneliği kullanmayın ve lütfen kendi adınıza abonelik düzenleyin.
 • Usulsüz elektrik tükettiğiniz tespit edildiğinde yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz için 15 gün süre veren kesme ihbarı gönderilir.
 • Yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz halinde o yıl için belirlenen kesme bağlama bedelinin 5 katı tutarında ücret tahsil edilir.
 • Elektriğiniz kesilir.
 • Elektrik kesintileri hariç, anlaşma koşulları çerçevesinde taahhüt ettiği elektrik enerjisini kesintisiz olarak sağlamak,
 • Yazılı talep üzerine son 12 aya ait faturalarınızı zamanında ödeyip ödemediğinizi gösteren belgeyi beş iş günü içerisinde ve takvim yılında en fazla iki kez sunmak,
 • Yönetmelik kapsamındaki tüm tüketiciler için internet sitesinde;
  • Tüketicilere sunulan mevcut tarife bilgilerini ve çeşitlerini,
  • Tüketicilerle yapılan ikili anlaşma ve/veya perakende satış sözleşmesi ve ilişkili formlara ilişkin erişimi,
  • Kolayca görülebilecek ve erişilebilecek şekilde “İtiraz veya Şikâyet Başvurusu” hizmetini,
  • Şikâyetlerin incelenmesi ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin süreci,
  • Bir önceki yıla ait satışları içerisindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından olan alıma ilişkin bilgileri sunmak,
 • Tüketicilerin yeterli, güvenli, sürekli ve kolay bir şekilde hizmet almaları ve hizmet seçeneklerini öğrenmeleri için gerekli bilgilendirmeleri yapmak.

Elektrik tedariki kapsamında temel haklarınızın kullanımı için bilgilerinizin güncel olması önemlidir.

Bilgilerinizin güncel olması durumunda SMS veya e-posta ile;

 • Fatura bilgilerinizin tarafınıza ulaştırılmasını,
 • Tarafınıza yapılacak diğer yazılı bildirimlerden haberdar olmanızı,
 • Onayınız olması durumunda, çeşitli kampanyalar hakkında tedarikçi tarafından bilgilendirilmenizi sağlar.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’ten elektrik tedarik ediyorsanız faturanızı aşağıdaki ödeme kanalları vasıtasıyla ödeyebilirsiniz:

 • Müşteri Hizmet Merkezleri (MÜHİM)
 • Müşteri İşlem Merkezleri (MİM)
 • Anlaşmalı bankalar
 • PTT şubeleri

Faturanızı kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Ödeme şekli tek çekim ya da taksitli olabilir. Ödeme şekli kaynaklı masraflar tüketiciye aittir. Ödemenin tek çekim şeklinde yapılması halinde masraf alınmaz.

Faturanızı öderken;

 • Fatura tahsilat hizmeti ya da herhangi başka bir isimde hizmet bedeli alınamayacağını,
 • Yetkisiz ödeme noktalarına ya da korsan noktalara ödeme yapmanız halinde, tahsilatı yapan yetkisiz kişiler tarafından faturanızın ödenmeyebileceğini, geç ödenerek gecikme zammı ile karşı karşıya kalabileceğinizi ve elektriğinizin kesilebileceğini unutmayın!
 • Arıza bildirimleri
 • Kaçak elektrik enerjisi kullanımı
 • Usulsüz elektrik enerjisi kullanım
 • Fatura itirazı
 • Açma bilgisi ihbarları, şikayetler ve bilgi edinmeye ilişkin tüm başvurular dağıtım şirketinize veya tedarik şirketinize yazılı olarak, telefonla veya internet aracılığıyla yapılabilir.

Tüketici hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvurular, 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak öngörülen işlem, başvuru sahibinin talebine uygun olarak yazılı olarak ya da SMS, e-posta gibi kanallardan biri ile bildirilir.

Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımına ilişkin ihbarları yapan kişilerin kimlikleri gizli tutulur.

Yukarıda sayılanlar dışında da her türlü şikayetinizi www.ckbogazici.com.tr adresinden iletebilirsiniz.

Basit yöntemlerle evinizde enerji verimliliğini artırmanız mümkün:

Elektrik tüketim saatlerinizi ayarlayabiliyorsanız görevli tedarik firmanızdan üç zamanlı faturalandırılmanızı isteyebilir, gece 23.00-06.00 arasında daha uygun fiyatlı tarifeden yararlanabilirsiniz.

Tarifeler;

Çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

Gündüz dönemi saat 07.00-18.00,

Puant dönemi saat 18.00-23.00,

Gece dönemi saat 23.00-07.00 olarak  uygulanır.

Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

Gündüz dönemi saat 06.00-17.00,

Puant dönemi saat 17.00-22.00,

Gece dönemi saat 22.00-06.00 olarak uygulanır.

Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

Gündüz dönemi saat 06.00-17.00,

Puant dönemi saat 17.00-22.00,

Gece dönemi saat 22.00-06.00 olarak uygulanır.

Ev Aletleri

 • Enerji tasarrufu sağlayan yüksek enerji verimli elektrikli ev aletleri kullanın.

“Enerji Verimliliği Etiketi”

Bir cihazın yıllık enerji tüketimi A, B, C, D, E, F ve G harfleriyleifade edilen yedi gruptan oluşur. A harfi en düşük enerji tüketimsınıfını gösterir. A sınıfı veya A+/A++ bir cihaz almanız durumundaortalama yüzde 45 daha az enerji tüketirsiniz.

Aydınlatma

 • Aydınlatma için tasarruflu ampuller kullanın.
 • Işık miktarını kontrol edebilme özelliği olan lambalar tercih edin,
 • Ampullerin kir ve tozlarını kuru bezle temizleyin,
 • Daha fazla aydınlatmaya ihtiyaç duyulan bölümlerde, eğer mekânuygunsa çok sayıda düşük güçlü lamba yerine az sayıda yüksekgüçlü lamba kullanın,
 • Yüksek verimli, uygun ışık kaynağı ve ışığı verimli kullananarmatürler seçin,
 • Işık geçişini engelleyen abajurlar kullanmayın,
 • Aydınlatmayı okuma, çalışma ve güvenlik için gerekli alanlarayoğunlaştırın,
 • Aşırı aydınlık ve karanlık alanlar oluşturmayın,
 • Genel aydınlatma yerine kısmi aydınlatmayı tercih edin,
 • Merdiven aydınlatmasında düşük güçlü lambalar kullanın,
 • Genel kullanım alanlarında sensörlü aydınlatma tercih edin,
 • Odalarınızı açık renkte boyayarak aydınlatma ihtiyacınızı azaltın,
 • Gündüzleri elektrikle aydınlatma yerine gün ışığındanfaydalanmaya çalışın,
 • Klasik lamba düğmelerini yeni ve modern olanlarıyla değiştirin,
 • Dış alanlarda saat kurulumu ile ışıklandırma yapın veya hareketsensörü ekleyin.


Isıtma ve Yalıtım


Evinize ısı yalıtımı yaptırın.

Evimize yalıtım yaptırmak, evi battaniye ile sımsıkı örtmeye benzer.Bu sayede dışarıdan soğuk içeriye giremez ve içeriden de ısı dışarıyakaçmaz. Isınan hava yükselir ve çatıdan dışarıya kaçmaya çalışır. Bunedenle öncelikle çatının yalıtılması gerekir. Sadece çatı yalıtımı yaparakenerji faturalarınızda yüzde 20’den daha fazla tasarruf sağlayabilirsiniz.Ancak yalıtımın binanın tümü için gerekli bir uygulama olduğunuda unutmamak gerekir. Bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemesi ilekaplanması anlamına gelen mantolama uygulamasıyla ortalama yüzde50 enerji tasarrufu sağlamak mümkün.

 • Daha fazla güneş alan pencerelerinizin perdelerini açarak güneştendaha fazla yararlanın,
 • Çift cam kullanın. (Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının dörtte birinin kaybınaneden olur.)
 • Pencere ve kapı kenarlarından hava sızıntılarını önlemek içinpencere bandı ve sünger kullanın,
 • Kış aylarında, güneşli günlerde perdeleri açın. Güneş battıktan sonraise perdeleri mutlaka kapatın,
 • Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun perdelerkullanmayın. (Kapalı ve uygun perdeler, pencerelerden ısı kaybını yüzde 25 oranında önler.)
 • Kapı çerçevesi etrafında çatlak varsa mutlaka onarın,
 • Radyatörlerden çıkan ısı, radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır. Bu ısıkaybını önlemek için radyatörlerin arkasına alüminyum folyo kaplıısı yalıtım levhaları yerleştirin,
 • Tatil veya diğer sebeplerle evinizde bulunmadığınız dönemlerde ısıtıcınızın veya radyatörünüzün vanasını kısın ya da kapatın,
 • Isıtıcınızın veya radyatörlerinizin önüne veya üzerine kesinlikle eşya(mermer, çamaşır vb.) koymayın,
 • Radyatör bağlantı borularında su sızıntısı olmadığından emin olun,
 • Odalarınızı havalandırırken ısıtıcınızı mutlaka kapatın,
 • Kış aylarında odalarda çamaşır kurutmayın.


Klima

 • Klima seçerken enerji verimlilik oranı en yüksek olan, yani en azelektrik kullanan modelleri tercih edin,
 • Elektronik termostat kontrolü olmasına dikkat edin.° Elektronik termostat kontrolü enerji kullanımının yüzde 30’ukadar tasarruf sağlar.
 • Yüksek verimli bir ünite, aynı ölçüdeki daha düşük verimli birüniteden daha ucuza satın alınabilir. Bunun için dikkatli bir fiyataraştırması yapın. (Binalarda çift cam ve ısı yalıtımı varsa ısı kaybı olmayacağındandüşük kapasiteli bir cihaz kullanılabilir)
 • Dış üniteyi evden veya ofisten yaklaşık 50-60 cm kadar mesafede,serin, gölgeli bir yere yerleştirin,
 • Ünitenin direkt güneş ışığı almasından sakının,
 • Ünitenin hava almasını engelleyecek kuytu yerlere yakınolmamasına özen gösterin,
 • Klimanızı açtığınızda birden çok düşük sıcaklığa getirip anidensoğutma yapmayın. Bunun yerine klimayı uygun sıcaklığa ayarlayıp odanın yavaş yavaş soğumasını bekleyin,
 • Klimaların yıllık temizlik ve bakımını yaptırın,
 • 2 senede bir gazını yeniletin.

 

CKVWEBSRV01

Abonelik ve ödeme işlemlerinizi kolayca yapmak için tıklayın.

CKPLUS FIRSATLAR DÜNYASI